2 متهم افغانستانی دختری ایرانی را مورد آزار و اذیت قرار داده بودند

Shargh - - حوادث -

شرق: دو فروشــنده افغانســتانی که به اتهام تجاوز به یک دختر بازداشــت و محاکمه شــدند، از ســوی هیئت قضائی به شلاق و اخراج از کشور محکوم شدند. به گزارش خبرنگار ما، چندی پیش دختر جوانی با ظاهری آشفته به اداره پلیس رفت و ادعــا کرد دو مرد جوان که امیر و امید نام دارند، به او تجــاوز کردهاند. او به مأمــوران گفت: برای خرید لباس به مغازه رفتــه بودم، قبلا هم از آنجا خرید کرده بودم و فروشندهها را میشناختم. برای رفتن به توالت بــه طبقه بالای مغازه که بهعنوان انبار از آن اســتفاده میکنند، رفتم که متوجه شدم یکی از فروشندهها پشت سرم به طبقه بالا آمد و با روسری جلوی دهانم را گرفت و به من تجاوز کرد. بعد از چند دقیقه، برادرش به طبقه بالا آمد. از او کمک خواســتم؛ اما او نیز من را آزار داد. مأموران با شــنیدن این خبر، تحقیقات خود را در این زمینه آغاز کــرده و از دو مرد جوان بازجویی کردند. آنها به مأموران گفتند دختر را نمیشناســند و هرگز به او آزار نرســاندهاند؛ اما نتایج بررسیهای پزشکی قانونــی حاکی از آن بود که امیر با این دختر جوان رابطه برقرار کرده اســت. در ادامه تحقیقات، امیر هنگامی که متوجه شــد مأموران مدارک محکمی علیــه وی دارند، اعتراف کــرد و گفت: من با دختر جوان رابطه داشــتهام؛ اما امیــد با توجه به اینکه شــاهدان دیده بودند که به طبقه بالا رفته اســت، همچنان بــر بیگناهی خود پافشــاری کرد و ادعا کرد هرگز آزار و اذیتی به این دختر نرســانده است. بــا توجه به شــکایت دختر جوان و ســایر مدارک موجود در پرونده، کیفرخواســتی علیه آنها صادر و پرونده برای رســیدگی به شــعبه هشتم دادگاه کیفری اســتان تهران به ریاست قاضی اصغرزاده ارسال شد. روز گذشــته در جلسه رسیدگی به این پرونده، ابتدا شاکی در جایگاه ویژه ایستاد و شکایت خود را مطرح کرد ســپس امیر برابر قضات ایستاد و گفت: قبول دارم که با این دختر ارتباط داشــتم؛ امــا او با میل خود ایــن کار را انجــام داد. چطور میتوانســتم به زور به او تجــاوز کنم؛ درحالیکه طبقه پایین مغازه ما همیشــه شلوغ است و مردم در رفتوآمد هستند. ســپس نوبت به امید رسید. او در دفاع از خود، گفت: من با این دختر رابطهای نداشــتم و به او آزار و اذیتی نرســاندهام. در پایان جلســه، قضات وارد شور شــدند و امیر را به صد ضربه شــلاق و امید را به 99 ضربه شلاق محکوم کردند و بهعنوان مجازات تکمیلی، رأی به اخراج هر دو نفر از ایران و بازگشــت به افغانستان دادند. قاضی اصغرزاده درباره اخراج این دو نفر از کشور، گفــت: دادگاه بهعنوان مجــازات تکمیلی، حضور این دو نفــر را به دلیل تجاوز بــه ناموس ایرانیان خطرناک تشخیص داد و رأی به اخراج این دو نفر از کشور داد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.