دستگیری سارقان بینالمللی در یاسوج

Shargh - - حوادث -

ایرنــا:

فرمانــده انتظامــی کهگیلویهوبویراحمد گفت اعضای باند ســارقان حرفــهای بینالمللی با تلاش مأموران انتظامی این اســتان در شــهر یاسوج دستگیر شدند. سردار مهدی انصاری اظهار کرد: پس از وقوع چند فقره ســرقت منزل به شیوههای مشابه در مناطقی از شهر یاســوج، مأموران اداره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی کهگیلویهوبویراحمد تحقیقات ویژهای را برای شناسایی و دستگیری سارق یا سارقان آغــاز کردنــد. وی افــزود کارآگاهان پلیــس آگاهی کهگیلویهوبویراحمد با بررسی روشها و زمان وقوع سرقتها و استفاده از اقدامهای فنی و پلیسی نتیجه گرفتند عمده ســرقتها با یک شــیوه و به وســیله چند نفر انجام میشــد و سارقان نیز از استان خارج میشــدند. فرمانده انتظامــی کهگیلویهوبویراحمد بیان کرد: چند شــب قبل با توجــه به وقوع دو فقره ســرقت منزل در یاسوج چند گروه از مأموران پلیس آگاهــی این اســتان با بررســی نامحســوس هنگام کنترل خودروهای عبوری در جاده ارتباطی یاســوج - اصفهــان به یک دســتگاه خــودروی پژوپارس با رانندگــی یــک مــرد و سرنشــینی دو زن و یک مرد مشــکوک شــدند. انصاری عنوان کرد که همزمان با توقف خودرو یکی از سرنشــینان بستهای را به بیرون پرتاب کرد که پس از دستگیری سرنشینان و پیداشدن بسته مشخص شد حاوی مقادیری طلا، جواهرات و پول اســت. وی ابراز کرد: متهمــان در بازجوییهای اولیــه مدعی شــدند این مقــدار طــلا را در یکی از پارکهای یاســوج پیدا کردهاند اما پس از انتقال به پلیس آگاهی کهگیلویهوبویراحمد در بازجوییهای بعــدی به 29 فقره ســرقت منــزل در این شــهر و ســرقتهای دیگر در اصفهان، خوزســتان، شهرکرد و کشــورهای عــراق و هند اعتراف کردنــد. فرمانده انتظامــی کهگیلویهوبویراحمــد گفــت: در ادامــه مأموران یک زن همدســت این باند را نیز شناسایی و دستگیر کردند و تلاش برای دستگیری دو متهم مرد دیگر نیز ادامه دارد. سردار انصاری اظهار کرد: اموال سرقتی مکشوفه از این متهمان شامل 455 گرم طلا، 425 گرم بدلیجــات به ارزش 82 میلیون ریال، ۳92 دلار و ۳7۰ روپیه واحد پول هند است. وی افزود که پس از بازسازی صحنه سرقتهای انجامشده منزل از سوي این باند در یاســوج، متهمان تحویل مراجع قضائی کهگیلویهوبویراحمد و روانه زندان شدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.