31 زخمی و 17 ناپدید در تصادف و آتشسوزی اتوبوس با کامیون

Shargh - - حوادث -

اشــپیگل:

بر اثــر تصادف و آتشســوزی یک اتوبوس مسافربری در آلمان، ۳1 نفر زخمی و 17 نفر ناپدید شدند.

این تصادف در ایالت بایرن و صبح روز دوشنبه روی داد و احتمال داده میشود افراد ناپدیدشده، در آتشسوزی فوت کرده باشند. این اتوبوس پس از تصادف با یــک کامیون در اتوبان 9، در مســیر جنوب آلمــان در ایالت بایرن آتش گرفت و کاملا ســوخت. در این تصادف ۳1 نفر بهشدت زخمی شدند و آسیب جدی دیدهاند.

براســاس گزارش پلیس آلمــان، 17 نفر دیگر از مســافران هنوز ناپدید هســتند. بقیه مسافران اکنــون تحت اقدامات و تدابیــر پلیس قرار دارند. ســخنگوی پلیس میگوید این امکان وجود دارد که مســافران ناپدیدشــده نتوانســتهاند خود را از آتشســوزی اتوبوس نجات دهند. در مجموع در این اتوبوس 46 مسافر و دو راننده حضور داشتند. براســاس یافتههای اولیه، این اتوبوس به سمت نورنبرگ در حرکت بوده و در ساعت هفت صبح با کامیون تصادف کرده است؛ اما هنوز مقصد دقیق اتوبوس و تعداد دقیق مسافران روشن نیست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.