سقوط بالگرد امداد و نجات در اندونزی

Shargh - - حوادث -

رویترز:

مقامات داخلی اندونزی از سقوط یک فروند بالگرد امداد و نجات و کشتهشــدن هشت سرنشین آن خبر دادند. بنابر اعلام مقامات داخلی اندونزی، این بالگرد امدادی قصد کمک به تخلیه تعدادی از ســاکنان نزدیک به یک آتشفشان فعال را داشــته که دچار حادثه شــده و همه هشــت سرنشــین آن جان خــود را از دســت دادند. این بالگرد حدود ســه دقیقه پیــش از آنکه به محل فوران آتشفشان برسد و به حداقل 1۰ مجروح این حادثه کمک کند، سقوط کرد.

گفته شــده این بالگرد با یــک صخره برخورد کرده اســت. بنابر اعلام سخنگوی آژانس مقابله با بلایای اندونزی، این کوه آتشفشانی روز گذشته )دوشنبه( فوران کرد که باعث شد مواد مذاب و خاکســتر تا ارتفاع 5۰متری در هوا پخش شــود. فوران ناگهانی آتشفشــان در حالــی اتفاق افتاد که 17 گردشــگر در نزدیکی این آتشفشان بودند. در پــی وقوع حادثه، نیروهای پلیس و ســربازان به محل اعزام شــده و از ســاکنان و گردشگران درخواست شــد محل را به دلیل احتمال فوران مجدد ترک کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.