ازدواج با عروس شخصیت تخیلی مجازی ژاپن

Shargh - - حوادث -

اســپوتنیک:

یک جــوان ژاپنی با شــخصیتی مجــازی که وجود خارجی نــدارد، ازدواج کرده و ســوژه کاربران شــبکههای اجتماعی شده است. ویدئوی مراسم ازدواج این مرد جوان ژاپنی با یک دختــر از دنیای مجازی، در شــبکههای اجتماعی منتشر شــده اســت. نکته جالب اینجاست که تا پیش از این، ازدواج با حیوانات، پیتزا، افراد مرده و حتی اتومبیل نیز به ثبت رســیده بود؛ ولی ازدواج با آنچه وجــود ندارد، حرکت جدیدی اســت که این جــوان ژاپنی با انجام آن بســیاری از کاربران را حیرتزده کرده اســت. در توضیحات این ویدئو گفته میشــود این مراسم ازدواج در توکیو بوده و داماد در حال قســمخوردن برای آغاز یک زندگی مشــترک با نامزد خود در دنیای مجازی است. این مراســم از طریق عینک واقعیت مجازی که داماد به چشمان خود زده بود، صورت گرفت. گزارشها حاکی است بهتازگی شمار بیشتری از مردان جوان در این کشــور به ازدواج با شخصیتهای مجازی تمایل پیدا کردهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.