کتابخوانی در جمع

Shargh - - هنر -

گروه ادبیات:

به مناســبت انتشــار آثاری تازه از علی خدایی و محمود حســینیزاد، روز جمعه شــانزدهم تیر در نشــر چشــمه با حضور این نویسندگان مراســم کتابخوانی برگزار میشود. بهتازگی علی خدایی کتابی بــا عنوان «نزدیک داســتان» منتشــر کرده اســت و محمود حســینیزاد نیز رمان «بیســت زخم کاری» را. در این مراسم که نوعی رونمایی از این دو کتاب نیز هســت، بناســت نویســندگان تکهای از داســتان خود را بخوانند. «نزدیک داســتان» چنانکه از عنوانــش برمیآید، متنها و روایتهایی اســت که در جاهایی به «داســتان» پهلو میزند و در جاهایی هم از مفهومکلاسیک داســتان دور میشود. علی خدایی در «نزدیک داســتان» دســت به تجربههای تازه زده اســت؛ او کــه با داســتانهای کوتاهش در مجموعــه «از میــان شیشــه از میــان مــه» و بعــد «تمام زمســتان مرا گرم کــن» و «کتاب آذر» خود را داســتانگویی قَدر نشــان داده بود، ایننبار با تخطــی از قواعد جاافتاده داســتانی، به شــیوه دیگری مینویســد. خدایــی معتقد اســت در این دوره داستاننوشتن در چارچوبهای کلاسیک را چنانکه در ایام قدیم مینوشت، کنار گذاشته و در «نزدیک داســتان»، کاملا آگاهانه داستان نمینویســد بلکه بهقول خودش «نوشــتن را تجربه میکند و شاید در اوج یو بیوفاییبه داســتان کلاسیک است ». محمود یز حسینیزاد،مترجم شناختهشــده زبان آلمانی، نیز تاکنون چندین مجموعه داستان تألیفی منتشر کرده است؛ «ســیاهی چسبناک شب»، «این برف کی آمده»، «آســمان، کیپ ابر» و «ســرش را گذاشت روی فلز ســرد»، مجموعه داســتانهای منتشرشــده از او اســت. «بیســت زخم کاری» نخستین رمان او اســت و درواقع روایتی است از «مکبث» شکسپیر. داستان دارودسته دلال نوکیســهای کــه از راههــای غیرقانونــی به ثروتی کلان دســت مییابند و حالا بر سر عواید دلالی خود به جــان هــم افتادهاند. این رمان چه بــه لحاظ مضمون و چه شــیوه روایت، از آثار متفاوت ادبیات داستانی ما در سالهای اخیر است و گفتوگویی با یکی از مطرحترین متنهای کلاســیک ادبیات نمایشی و دســتکم از این دو منظر، رمانی درخور تأمل است. سنت داستانخوانی در بسیاری از کشورهای دیگر با جمعخوانی پیونــد خورده و مکانهایی نیز برای این امر پا گرفته که به قرائتخانه معروفاند. در ایران به دلایل مختلف سیاســی و اجتماعی، امکان برقراری حرکت مداوم فرهنگی، چندان فراهم نیامده اســت و بهقول هوشــنگ گلشیری، «قطعشــدن جریانها و نهضتهای فکری و فرهنگی» ســبب شــده اســت هر جریانی فقط چند ســال یا دههای دوام بیاورد. ازاینرو، شــاید نشســتهایی از این دســت که در کنار معرفی یــا رونمایی از کتابهــای تازه، به داســتانخوانی در جمع نیز بپردازد، امکانی اســت برای اهالی فرهنگ و کتابخوانان اندکی که ماندهاند. کتابخوانی علی خدایی و محمود حسینیزاد در میان جمعی از اهل فرهنگ و علاقهمندان ادبیات، از ساعت ۱8 تا 2۰ در نشر چشمه واقع در خیابان پاسداران، نبش گلستان یکم، مرکز خرید پریس، طبقه دوم برگزار میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.