شیر پ مرویزهتناوملتیدرریفتتاحن یهننمامیاشگاده شایرایرا یهاریانناست

Shargh - - هنر -

گروه هنــر:

در مراســم افتتاحیه نمایشــگاه «پرویز تناولی و شــیرهای ایران» عصر روز یکشــنبه، ۱۱ تیر در موزه هنرهای معاصر تهران علاقهمندان بسیاري آمده بودند تا تأکیدی بر اهمیت این نمایشــگاه کرده باشــند. پرویز تناولی در این مراسم گفت: متأسفانه برنامههــای مــوزه پر بود و مــا مجبــور بودیم این نمایشگاه را در روزهای گرم تابستان برگزار کنیم، اما خوشبختانه در دقیقه 9۰ همهچیز سر جای خودش قرار گرفت و به نحو احسن برگزار شد.

وی ادامــه داد: این نمایشــگاه حاصل 4۰ ســال تلاش و دغدغه من اســت. البتــه این آثار به صورت مداوم شکل نگرفتهاند. اولین شیرهای من که در این نمایشــگاه وجود دارند، مربوط به 4۰ سال قبل است که با قالیچههای عشایری شروع میشود که با عشق بــه عشــایر و مجموعههای کوه و کویر دشــتهای ایران ادامه پیدا میکند و در دورهای کار من شکلش تغییر میکند و این تغییر، تغییری همهجانبه اســت و تنها مجسمهســازی را دربــر نمیگیرد، بلکه همه جوانب کار من را فرامیگیرد.

این هنرمند برجسته کشــور گفت: من از دورهای متوجه شــدم که شیر مهمترین نماد ایران است و از قبل از تاریخ در ایران بهعنوان نمادی بزرگ از آن یاد میشــده و تا امروز نیز شیر نماد محترمی است. شیر ایرانی متأســفانه در 5۰ ســال قبل در ایران منقرض شده است و تنها از این نماد ایرانی آثاری باقی مانده که ما برای این نمایشــگاه از موزههای مختلفی این آثار را قــرض گرفتیم که بعضــی از آنها تاریخی در حدود پنج هزار سال را دربر میگیرند. من هم تلاش کردم منعکسکننده شــیر در زمان خودم باشــم که قضاوت با شماست.

علی مرادخانــی، معاون هنری وزیر ارشــاد، نیز در این مراســم گفت: ما از یکی، دو ســال قبل روی موضوع برگزاری این نمایشگاه صحبتهایی را آغاز کرده بودیم و خوشبختانه این نمایشگاه در دقیقه 9۰ به انجام رسید.

او ادامــه داد: یــک روز آقای نامــی به من گفت کــه من امیــدوارم و خوشــحالم که مــوزه دارد به همــان جایگاه گذشــته خود بازمیگــردد و من هم ابراز خوشــحالی میکنم، چراکه امــروز موزه دارد به جایگاه واقعی خود که صرفا یک گالری نیســت، برمیگردد و معرفیکننده مفاخر ماست.

معاون هنری وزیر ارشــاد گفت: ما در دو، سه سال گذشــته تلاشهای زیادی کردیم تا مــوزه، محور اتفاق مهم بخش تجســمی باشــد و در حاشــیه این اتفاق، راهاندازی سینماتک خود یک اتفاق درخور تقدیر است.

بهزاد حاتم، دبیر این نمایشــگاه، در این مراســم گفت: ما در آســتانه تماشای نمایشگاه بسیار مهمی هستیم؛ نمایشــگاهی که به عقیده من بزرگترین و مهمترین نمایشگاه آثار آقای تناولی تا امروز در ایران است. این نمایشگاه در فاصلهای حدود ۱5 سال بعد از نمایشــگاه قبلی ایشان در موزه برگزار میشود، اما ۱5 سال برای هنرمندی خلاق و پرکار همچون آقای تناولی زمان بســیار زیادی اســت و در این نمایشگاه خواهید دید که چه تعــداد کار جدید از این هنرمند عرضه شده است، بهگونهای که در گالری شماره دو، سه شــیر سرامیک هســت که در همین دو، سه روز اخیر خلق شدهاند.

او ادامه داد: من در کتابی که برای این نمایشگاه و با گشادهدســتی ازسوي نشر نظر منتشر شده است مطلبی نوشتم و از سه هنرمند نام بردم که از جهات مختلفــی، آقــای تناولی شــباهتهایی با این ســه هنرمنــد دارد. از نظر من کار آقای تناولی شــباهت زیــادی به کار فردوســی، داوینچی و پیکاســو دارد. تناولی مانند فردوســی به جمــعآوری و زندهکردن فرهنگ فراموششــده، دورریختهشده و ممنوعشده پرداخته و با اســتفاده از این متریالها آفرینش کرده اســت؛ آفرینشی که مثل شاهنامه اهمیت دارد و اگر فردوســی هنرمند برجسته هزاره اول ماست، تناولی هنرمند بزرگ هزاره دوم است.

حاتم گفت: تناولی در حقیقت یک هزارپیشه، یک چهلصنعت اســت و مجموعــه کارهایی که انجام داده؛ چه طرحهایی که برای فرشها کشــیده و چه مجســمههای ســرامیکی، او را از یک آرتیست فراتر برده اســت و همین ویژگی برای داوینچی نیز وجود دارد. داوینچی در طول زندگانیاش تنها ۱3 نقاشی کشــید، اما به دلیل بعد فرهنگــی و فراهنریاي که داشت، به کاراکتر و شخصیت مهمی بدل شد.

او در ادامه گفت: از جهتی تناولی هم مثل پیکاسو سمبل یک مکتب و زبان هنری است. همانگونه که کوبیسم، نامش با پیکاسو گره خورده است، سقاخانه نیز نامش همیشــه در کنار تناولی است. تناولی هم چون پیکاسو در یک چارچوب نمیگنجد و با شیوهها و تکنیکهای مختلف کار میکند و از نظر گستردگی کار نیز شباهت زیادی به پیکاسو دارد.

حاتم گفت: ما برای چیدمان این نمایشگاه به آثار کلکسیونها و موزههای دیگر فکر کردیم تا با نمایش ایــن آثار در کنار هم بهنوعی بتوانیم یک اســتتیک و رونــد فرهنگــی را در معــرض دید قــرار دهیم. ما برای چیدمان برنامهای داشــتیم، امــا آقای تناولی خودشــان خواســتند که دریافت آن خط فرهنگی و زیباییشناســی را که مدنظرمان است به خود مردم واگذار کنیم و حاصلش را در نمایشگاه ببینید.

در این مراســم هنرمندانی از جمله غلامحســین نامــی، تاهــا بهبهانی، حســین محجوبــی، کامبیز درمبخش، بابــک اطمینانی، عباس مشــهدیزاده، علــی فرامرزی، احمد نادعلیان، کریســتف رضاعی، مهــرداد صــدری، محمدرضــا فیــروزهای، رامیــن صدیقی، پیمــان یزدانیان، مازیار یونســی و همایون ارشــادی، مدیران گالریها؛ از جمله لیلی گلســتان، مژگان والیپور، وحید ملک، شــیرین پرتوی و مجید ملانــوروزی؛ مدیــرکل دفتــر هنرهــای تجســمی، علیمحمد زارع؛ سرپرســت مــوزه هنرهای معاصر تهران؛ جبرئیل نوکنده، مدیر موزه ملی ایران، سفیر و رایزن فرهنگی ایتالیا در ایران، رایزن فرهنگی آلمان، ســفیر مکزیک، سفیر بلغارســتان، وابسته فرهنگی سفارت فرانسه و... حضور داشتند.

در ادامه این مراســم فیلم مستند «نقطه و شیر»، به کارگردانی ســروناز علمبیگی درباره زندگی پرویز تناولی به مدت 3۰ دقیقه برای حضار پخش شــد و سپس نمایشــگاه «پرویز تناولی و شیرهای ایران» با حضور حاضران گشایش یافت.

در این نمایشگاه ۱4۷ اثر از آثار پرویز تناولی ارائه میشود که شــامل 5۱ تابلو نقاشی، 2۱ تخته فرش، شــش مجســمه فلزی، 6۰ مجسمه ســرامیک و 9 عدد جواهرات است. همچنین ۱53 اثر از مجموعه آثار تناولی شــامل فرش، قفل، سنگ وزنه، شیر آب، سکه، شیرســنگی و پوســترهای مذهبی به نمایش درآمده اســت. در این نمایشــگاه 63 اثــر از موزهها و مجموعههای شــخصی به امانت گرفته شده که شــامل 2۷ اثر از مــوزه ملی ایران، پنــج اثر از موزه هنرهای معاصر تهران، ۱۰ اثر از موزه رضا عباســی، ســه اثر از موزه نقاشــی پشــت شیشــه و ۱8 اثر از مجموعهداران است.

نمایشــگاه «پرویــز تناولی و شــیرهای ایران» تا هفت شــهریور در موزه هنرهای معاصر تهران دایر است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.