بزرگداشت پیشکسوتان اهل قلم

Shargh - - هنر -

گــروه هنر:

کتاب «یــادگار ماندگار؛ پرتــره ۱۱۰ نفر از پیشکســوتان اهل قلم» به مناســبت روز قلم )۱4 تیر( از ســوی مؤسســه خانه کتاب منتشر شده است که از ســوی همین مؤسسه امروز سهشنبه ۱3 تیرماه آیین رونماییاش برگزار میشود. مؤسسه خانه کتاب سهشنبه )۱3 تیر( به مناسبت روز قلم در مراسمی با حضور ســیدرضا صالحیامیری، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، جمعی از پیشکســوتان اهل قلم، ناشران، چهرههای فرهنگی و اصحاب رسانه، از کتاب «یادگار ماندگار؛ پرتره ۱۱۰ پیشکســوت اهلقلــم» رونمایی میکنــد. این کتاب با هدف معرفــی بزرگان اهل قلم منتشــر شد و قرار اســت امروز سهشنبه ۱3 تیرماه در مرکز همایشهای کتابخانه ملی، سالن قلم رونمایی شود. ســیدرضا صالحیامیری، وزیر فرهنگ و ارشاد اســلامی در مقدمه این کتاب نوشته است: «در تاریخ کهنســال ایران، نقــش و جایگاه اهل قلــم همواره ممتاز و تأثیرگذار بوده است. شخصیتهای فرهنگی بسیاری با دانشاندوزی و کوششهای ستودنی خود گســتره دانش، تمــدن و فرهنگ ایرانــی را در ابعاد گوناگون وسعت بخشیدهاند. چراکه اهل قلم همواره موجــب اعتلا و آوازه نام ایــران و فرهنگ متعالی آن شــدهاند...». در ایــن کتاب به معرفــی کارنامه و آثار اشخاصی همچون منوچهر ســتوده، سلیم نیساری، محمدعلــی اسلامیندوشــن، ایــرج افشــار، محمد ابراهیمباستانیپاریزی، سیمین بهبهانی، سیدفتحالله مجتبایی، نجف دریابندری، بدرالزمان قریب و مهدی محقق پرداخته شــده اســت. قرار اســت امــروز در مراســم رونمایی از این کتاب با حضور وزیر ارشــاد از چهرههایی نظیر غلامحســین صدریافشار، نویسنده و فرهنگنویــس، ســیدفتحالله مجتبایــی، مترجم و مصحح، هوشــنگ ابتهاج شاعر، ســیدعبدالله انوار، نسخهشــناس و کتابشــناس، حســین انوری، استاد زبان و ادب فارســی، احمد احمدی مؤســس و مدیر ســازمان ســمت، مهدی محقق، مصحح و مجتهد، نوشآفرین انصاری، کتابدار و نویسنده، جواد مجابی، نویسنده و شــاعر، محمود دولتآبادی، رماننویس، منوچهر ستوده، کتابشــناس و مؤلف و غلامحسین ابراهیمیدینانی، فیلســوف و اســتاد فلسفه تجلیل شود. آیین رونمایی از کتاب «یادگار ماندگار» و تجلیل از پیشکســوتان اهل قلم امروز سهشــنبه ساعت ۱۰ صبح در مرکز همایشهای کتابخانه ملی به نشــانی بزرگراه حقانی، خروجی کتابخانه ملی، درِ غربی، سالن قلم برگزار میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.