آشتي ملي را از هنر آغاز کنید

Shargh - - هنر - حسين هاشمپور

پیشنهاد آتشبس از سوی یکي از منتقدان دولت و اســتقبال از آن، ایــن امیدواري را شــکل داده که سرانجام فضاي کشــور از التهابهاي بهجامانده از انتخابات رهایي یابد.

بهحتــم جامعــه هنــري حتــي بیش از ســایر اقشــار، خواهان آرامش در کشــور است، زیرا تجربه ثابــت کرده هــرگاه هیجــان بگومگوهاي سیاســي بالا ميگیرد، پیش از آنکه مســئله مناقشــهبرانگیز دستخوش گزندي شود، بلافاصله حوزههاي عمومي دردسترســي مانند فرهنگ و هنر آسیب ميبینند؛ تا دلواپســیهایي درباره دولت رســانهاي ميشــود، ناگهان دومینوي لغو کنسرتها به راه ميافتد یا یک جشن سینمایي ســاده بهخاطر لباس چند هنرپیشه روي سر اهالي هنر آوار ميشود... و حتي دیده شده دســت نهادهــاي نظارتي خود دولت بــراي صدور مجــوز فلان فیلم و تئاتر به لــرزش ميافتد! اگر این آشتي ملي جنبه عملیاتي یابد شاید مثلا حوزه هنري از تحریم فراقانوني فیلمها دســت بردارد؛ و بپذیرد زیرعنوان «فیلمهاي مســئلهدار»، ســینماي ایران را دوقطبي ميکند؛ اگــر حوزه هنري بخش خصوصي بود بالطبع حق انتخاب داشت، اما در شرایط کنوني و بــا این میزان ســرمایه از بیتالمــال نميتواند به مجوزهاي دولــت بيتوجه بماند؛ بهخصوص اینکه در برخــي شــهرهاي ایران فقط حوزه هنري ســالن ســینما دارد و تحریــم یک فیلم از طریــق این نهاد، درواقــع تحریم مــردم آن شــهرها از فیلمهاي روز ســینماي ایران است. شــاید با رخ نشــاندادن این آشتي، زمینه بازگشــت نوازندگان زن به صحنههاي موســیقي سراسر کشــور فراهم آید و دهها و صدها «شاید» زیباي دیگر که خیلي معمولي و سادهاند، اما به آرزویي دور، خیلي دور بدل شدهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.