کاستلوچي، کارگردان بنام ایتالیایي، در ایران

Shargh - - هنر -

گروه هنر:

با حضور کلودیا کاستلوچي، کارگردان بنام ایتالیایي، پاییز امسال پروژه مشترک ایران و ایتالیا در تهران اجرا ميشــود. در پاییز ســال 96، پروژهاي مشــترک به تهیهکنندگــي گروه مــوج و کارگرداني کلودیا کاســتلوچي با حضور بازیگــران ایراني تولید و اجرا ميشــود. این پروژه، به دلیل شــرایط خاص تولید و اینکه باید در کویر تمرین شــود، زمان تمرین و اجراي آن در پاییز اســت که آبوهواي کویر براي تمرین مناســب باشــد. اجراي این پروژه، بر اســاس حرکتهــاي معاصــر و مــدرن اســت کــه کلودیا کاستلوچي، علاوه بر اجرا، ســمینارهایي هم در این زمینه برگزار ميکند. گروه تئاتر موج، به سرپرســتي آرش عباســي، پیش از ایــن تهیهکننده چندین پروژه بینالمللي نیز بوده اســت؛ از جمله نمایش «ویولن تایتانیک» به کارگرداني پیترو فلوریدیا در کارگاه دکور تالار وحدت و «ساختن از هیچ» پروژه گروه لهستاني در مرکز مطالعات قشقایي. همچنین گروه تئاتر موج، آبانماه امسال، پروژهاي با تئاتر «کوریا» در شهر لچه، واقع در جنــوب ایتالیا روي صحنه ميبرند که پیش از ایــن نمایشهاي «پــدران، مــادران و فرزندان» و «خانم» را اجرا کردهاند. با توجه به اینکه تمرینهاي این پروژه در خارج از تهران است، اما اجراي نمایش پاییز امسال در تهران خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.