ثبتنام کتابفروشیها در«تابستانه کتاب» آغاز شد

Shargh - - هنر -

گــروه هنــر:

ثبتنــام کتابفروشــیها در طرح «تابستانه کتاب» در سراسر کشور آغاز شد. به گزارش روابطعمومی خانه کتاب، کتابفروشــان میتوانند تا 3۰ تیر با مراجعه به ســایت خانه کتاب به نشانی ketab.ir در طرح «تابســتانه کتاب» ثبتنام کنند. در این طرح سقف تخفیف برای هر کتابفروشی حداقل 2۰ میلیون ریال و سقف مجاز خرید برای هر خریدار حداکثر یک میلیون ریال اســت. خریدار میتواند در چند نوبت و از چند کتابفروشی، کتابهای عمومی را با 2۰ درصد تخفیف و کتابهای کودک و نوجوان را بــا 25 درصد تخفیف از کتابفروشــیهای عضو طرح «تابســتانه کتاب» خریداری کند. گفتنی است، ســقف یارانه در این طرح براساس معیارهایی چون موقعیــت جغرافیایــی، متراژ کتابفروشــی، تعداد کتاب و میزان فروش در طرحهای قبل، تغییر خواهد کرد. کتابفروشــیهای شــرکتکننده در طرح باید دارای پروانه کســب با تاریخ معتبر باشند. در صورت تازهتأســیسبودن کتابفروشــی حداکثر تا یکسال کتابفروش میتواند با نامه تأیید از اتحادیه ناشران و کتابفروشان مبنیبر در شرف دریافت پروانه، نسبت به ثبتنام اقدام کند. همچنین، نظر به مکانیزهبودن طرح، کتابفروشــیها باید به رایانــه مجهز بوده و دسترســی کامل به اینترنت داشته باشند. کتابهای فروختهشــده باید آنلاین و همزمان با فروش آن در سایت ketab.ir() ثبت شوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.