«فروشنده» در رتبه چهارم بهترین فیلمهای ۲۰۱۷

Shargh - - هنر -

گــروه هنــر:

در فهرســت 25تایــی وبســایت متاکریتیک، «فروشــنده»، ســاخته اصغر فرهادي، چهارم شــد. ایــن فهرســت از منظــر منتقدان سرشــناس فیلم شــامل 25 فیلم ميشــود که بهعنوان بهترین فیلمهای ســال 2۰۱۷ شناخته شدهاند. بنابر اعلام متاکریتیک، این فهرست براســاس نظر ۱5 منتقد برجسته سینمایی تهیه شده است. «متاکریتیک»، وبســایتی است که فیلمها را براساس نظر منتقدان سرشــناس جهانی رتبهبندی میکند و به آنها امتیاز میدهد. «فروشنده» در مقام چهارم این فهرست، با مجموع امتیاز 85 از صد امتیاز قرار گرفته است. فیلمهای ‪Baby Driver‬ و ‪The Big‬ Sick با 86 امتیاز در رتبههای دوم و سوم قرار گرفتند و همچنین فیلم ‪I Called Him Morgan‬ با 9۰ امتیاز در رتبه اول قرار گرفت؛ این ســه فیلم تنها فیلمهایی هســتند که امتیاز بالاتری از «فروشــنده» به دســت آوردهاند. فیلمهایی مانند ‪The Beguiled، Raw‬ ، و... در رتبههای پایینتر و پس از «فروشنده» قرار دارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.