اولین سالمرگ عباس کیارستمی در دانشگاه شهید بهشتی

Shargh - - هنر -

قرار اســت که اولین ســالمرگ عباس کیارســتمی ۱4 تیر در مرکــز همایشهای بینالمللی دانشــگاه شهید بهشتی برگزار شــود. این مراسم که در ابتدا مجوزهای لازم را کســب نکرده بود، سرانجام قرار است با حضور فرزندان کیارستمی، بهمن و احمد و همچنین ســخنرانی دکتر قاضیزادههاشمی، وزیر بهداشت، دکتر حریرچی، معاون وزیر و دکتر پیوندی، رئیس دانشــکده علوم پزشــکی شــهید بهشتی و با موضوع پرونده پزشکی عباس کیارستمی برگزار شود. علاوهبراین از دکتر زالی، رئیس سازمان نظام پزشکی و دکتر شجاعی، رئیس سازمان پزشکیقانونی، دعوت شــده تا نتیجه بررســی پرونده را اعــلام کنند. اولین ســالمرگ عبــاس کیارســتمی در روز چهاردهم تیر ساعت ۱8 در مرکز همایشهای بینالمللی دانشگاه شهید بهشتی برگزار میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.