2 میلیارد نفر کاربر فیسبوک

Shargh - - آيتي -

مارک زاکربــرگ، مدیرعامل فیسبوک، بهتازگی اعلام کرد که شبکه جهانی فیسبوک نقطه عطف جدیدی را پشتســر گذاشته و شمار کاربران فعال فیسبــوک از دو میلیارد نفر در ماه هم عبور کرده اســت. تعداد کاربرانی که از خدمــات اصلی این شرکت استفاده میکنند در مدت کمتر از پنج سال دو برابر شده و در اکتبر 2012، از آستانه یک میلیارد نفر عبور کرده است. براساس گزارش زددینت، در گزارش درآمد ســهماهه اول این شرکت که اخیرا ارائه شــد، فیسبوک اعلام کرد که تعداد کاربران فعــال آن از 1.9۴ میلیــارد نفر در مــاه و از ‪1. 28‬ میلیــارد نفــر در روز عبور کرده اســت. فیسبوک همچنین در پســتی جداگانه، جزئیات تعامل روی شــبکه اجتماعی را به اشتراک گذاشت. در بخشی از این گزارش آمده اســت که هر روز، بیش از 175 میلیــون نفر واکنش تــوأم با احساســات دارند و بیش از یک میلیارد نفر هر ماه از گروپس استفاده میکنند. به این ترتیب امــروزه بیش از یکچهارم مردم دنیــا از فیسبــوک اســتفاده میکنند و در نتیجه، دسترســی به این شــبکه اجتماعی، بسیار بیشــتر از رقبای آن اســت. برای مثال توییتر اخیرا اعــلام کرد تعداد کاربران فعال آن در ماه به 328 میلیون نفر رســیده و این تعداد بــرای یوتیوب به 1.5 میلیون نفر اســت. بهتازگی فیسبوک، بیانیه مأموریت کاری جدیدی را پیشروی خود قرار داده و اهــداف مهم خود را در آن عنوان کرده اســت. ازجمله این شــرکت در این بیانیــه اعلام کرده که قصــد دارد این قــدرت را به مردم بدهــد تا قادر باشــند یک جامعه را تشــکیل دهند و بدینوسیله مردم دنیا به هم نزدیکتر و پیوستهتر شوند. مارک زاکربرگ، رسیدن به این موفقیت را با انتشار پستی در این شبکه اجتماعی به اطلاع دنیا رسانده است: «افتخــار میکنیم که در این مســیر همراه شــما هستیم». گفتنی است این آمار دومیلیاردی صرفا مربوط به اپلیکیشن رسمی فیسبوک )و همچنین کاربــران وب( بوده اســت، اما دیگــر محصولات این شــبکه اجتماعی هــم درحالحاضر وضعیت مطلوبی را از نظر افزایش شــایان توجه جمعیت کاربــری تجربــه میکنند. فیسبوک به مناســبت دســتیابی به ایــن آمار فوقالعاده اعــلام کرده تا مدتی معین وقتی که پســت دوستی را لایک کنید، به کســی تولدش را تبریک بگویید یا گروه جدیدی بسازید، از شما با نمایش پیامی تشکر خواهد کرد!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.