شرکت ملی پست مواضع حاکمیتی خود را حفظ کرده است

Shargh - - آيتي -

شــرق:

به گفتــه محمــود واعظی، آزادســازی و خصوصیســازی درحالحاضــر در بســیاری از کشورهای عضو اتحادیه پستی انجام شده که ایران نیز در این اتفاق ســهیم اســت، اما در ایران ساختار جدید شرکت پست بهعنوان یک شرکت ملی مواضع حاکمیتی خــود را حفظ کرده اســت و در جایی که بخش خصوصی به دلیل نداشــتن صرفه اقتصادی تمایلی به ارائه خدمات نداشــته باشد، خود به ارائه سرویس میپردازد. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مراســم افتتاحیه اجلاس پستی آسیا و اقیانوسیه در تهــران با بیــان اینکه درحالحاضر آحاد اقشــار جوامع از درآمد و سبک زندگی متفاوتی برخوردارند، گفت: «دولتها تعاملات خود را با شهروندانشان از طریــق طرح دولت الکترونیک متحــول کردهاند که این امر فرصت مناسبی برای بخش پستی است تا از طریق ارائه خدمات مبتنی بر فناوری اطلاعات نقش خــود را بهعنوان پــل ارتباطی با شــهروندان انجام دهند». او ادامه داد: «اکنون که تمامی فعالیتهای زندگی به سمت الکترونیکیشدن فعال رفته، پست نیز باید الکترونیکی شــود تا بتواند خود را با شرایط وفق دهد و بــرای این کار باید از فنــاوری اطلاعات و نیروی انسانی متخصص اســتفاده کند». او افزود: «ارتباط پستبانک با بانکهای جهانی پس از برجام برقرار شده اســت». او همچنین در پاسخ به سؤالی درباره پیگیری مصوبه شــورای عالی فضای مجازی دربــاره الــزام انتقال ســرور شــبکههای اجتماعی خارجی به ایران گفت: «شورای عالی فضای مجازی مصوبهای برای انتقال ســرورها نداشته است اما این موضوع با مصوبات دیگری دربــاره اولویت و نحوه ارائه تسهیلات به شبکههای بومی و خارجی پیگیری شــده اســت که بر این اساس شــبکههای خارجی دارای ســرور در ایران و شــبکههای بومی نســبت به شــبکههای خارجی بدون ســرور در ایران امتیاز میگیرند».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.