برقراری حوالهجات پست مالی ایران با دنیا تا 2 ماه آینده

Shargh - - آيتي -

فارس:

به گفته مدیرعامل شــرکت ملی پســت، بــا خریداری نرمافزار پســت جهانی بــه قیمت 30 هزار دلار و گذراندن دوره آزمایشــی در دو ماه آینده نرمافزار فعــال و امکان تبــادل حوالهجات مالی از طریق پســت با دنیا فراهم میشــود. حسین مهری همچنین از تشــکیل پنــج کمیتــه کاری در ذیل این کنگره پنجروزه خبر داد و گفــت: «یکی از مهمترین کمیتههای کاری کمیته تجارت الکترونیک اســت». او افــزود: «در مردادمــاه ‪28 95،‬ درصــد افزایش محصــولات تجارت الکترونیک در شــرکت پســت ثبت شــده، گفت: درحالحاضر در شاخص تجارت الکترونیکی نســبت بــه کشــورهای صنعتی عقب هســتیم اما در منطقه وضعیت نسبتا خوبی داریم». او ادامه داد: «حجم ریالی کالاهای جابهجاشــده در سال گذشته چهار هزار میلیارد ریال برای جابهجایی 10میلیونو 900 هزار بســته بود که در ســال 96 این رقم باید به 15 میلیون بسته افزایش یابد». به گفته او یکی دیگــر از کمیتههای مهم ایــن کنگره کمیته مالی اســت که در ماههای اخیر پس از پیگیریهای انجامشــده پستبانک به نیابت از شبکه پستی ایران نرمافزار پســت جهانــی IFS() را به قیمت 30 هزار دلار خریداری کرد که ایــن نرمافزار پس از یک دوره آزمایشــی در اتصال با دو کشــور به صورت رسمی فعال خواهد شد. او توضیح داد: «این نرمافزار مانند ســوییفت بانک مرکزی که هر دو کشور در ارتباط با هم حد اعتباری تعیین میکنند و ســقف حوالهجات در این نرمافزار به دلیل تعرفههای کم پســت نسبت به حوالهجات بانکی 10 هزار دلار است».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.