انتقال گرما، سرما و درد در دنیای واقعیت مجازی

Shargh - - آيتي -

مهر:

درحالیکه ابزار مبتنی بر فناوری واقعیت مجازی فقط حس حضور در یک دنیای سهبعدی را بــه مخاطــب القا میکنــد، یک شــرکت نوپا روی جنبههای حســی این فناوری متمرکز شــده اســت. براســاس گزارش انگجت، شرکت کرهای TEGway یــک ابــزار برقی حرارتــی منعطف و کوچک به نام TED طراحی کرده که بهســرعت گرم یا ســرد میشــود و بازه حرارتــی آن از چهار تا ۴0 درجه سلیســیوس در نوســان اســت. کاربر ایــن ابزار میتوانــد در آن واحد گرما یا ســرما را در نقــاط مختلف آن احســاس کند کــه این امر منجــر به شبیهســازی حــس درد روی پوســت بدن نیز میشــود. دســتگاه تولیدی این شــرکت ThermoReal نــام دارد و قــرار اســت با نصب آن روی جویاســتیکها، دستکشها، صندلیها، لباسهــا و... تجربــه جدیدی از کاربــرد فناوری واقعیت مجازی به افراد منتقل شود. این دستگاه با برقراری جریــان الکتریکــی در مجموعهای از نیمههادیهای برقی حرارتی خود، جریان گرما یا سرما را بین لایههای بالایی و پایینی دستگاه برقرار میکند. انعطاف این سیستم و قابلیت افزودن آن به دســتگاههای مختلف برقی، آن را به گزینهای جذاب برای شرکتهای فناوری مبدل کرده است. برای مثال، با افزودن این سیســتم به دســتههای بــازی میتــوان حس گرمــا و ســرما و درد را در صحنههای مختلف به کاربر منتقل کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.