آزمون های استخدامی و تداوم بیکاری متخصصان

Shargh - - جامعه -

انصار امینی:

تقریبا در تمام کشورهای توسعهیافته، آزمونهــای اســتخدامی شــغلی بــا آزمونهــای تحصیلی متفاوتاند و البته کشــورهای توسعهیافته سالهاســت به این نتیجه رســیدهاند که مهارتهای پایه و استعدادهای ویژه هر شغل، ویژگیهای روانیشــخصیتی )مثلا توانایی، ناتوانــی تعامل با جمع یا تندخویی( و تخصص در شغل مدنظر، اهمیتی بیش از آزمونهای تحصیلی و عقیدتی دارد.

پیشینه اجرای آزمونهای استخدامی در جمهوری اســلامی به اوایل دهه 1380 میرسد؛ از آن زمان به بعد، هرساله آزمونهای استخدامیای در دولتهای مختلف انجام شــدهاند؛ به این صورت که فراخوانی داده شده است و بیکاران، برای ثبتنام این آزمونها روانه شــدهاند. تازهترین فراخــوان، چهارمین آزمون استخدامی متمرکز دســتگاههای اجرائی کشور است کــه حق ثبتنام آن 33 هزار تومان اســت که امکان اســترداد هم نیســت؛ یعنی چون مبلــغ باید در آغاز پرداخت شــود و پس از پرداخت، روند ثبتنام شروع میشود، اگر متقاضی کار، از ادامهدادن منصرف شود، هزینه بازگردانده نخواهد شد.

بههرصــورت، خبــر آزمــون اســتخدام، فــوج تحصیلکــردگان بیکار و ناامید را به ســمت ثبتنام پیش بــرد. در این یادداشــت، نگاهی بــه این آزمون خواهیم داشــت. اولیــن نکتهای که توجــه را جلب میکنــد، این اســت کــه مطالب دفترچــه راهنمای آزمــون یادشــده، 277 صفحه اســت کــه بیش از همهچیز، انتظامنداشــتن و حجم زیاد آن به چشــم میآیــد؛ طوریکه مخاطب، کمتــر حوصله کنکاش در آن را دارد؛ درصورتیکــه این بینظمی در دفترچه میتوانســت به صــورت اینترنتی و با جســتوجوی کلیدواژه و رشته کسانی که میخواهند آزمون بدهند، آسانتر شود. از طرفی دیگر، در این استخدامی گفته شده که «تأمین سرمایه انسانی متخصص و متعهد» هدف این کار بوده اســت. البته پــس از آن هم آمده که بومیبودن امتیاز دارد و یکی از شرایط بومیبودن، پرداخت چهار ســال ســابقه پرداخــت حقبیمه در شهرســتان متقاضی برای اســتخدام است. البته بند بعدی حتما ســهمیه ایثارگران اســت. اگــر از بحث بومیبودن و اینکه کسی که بیکار بوده است، چطور میتواند حداقل چهار ســال حقبیمه پرداخت کند، بگذریم و همچنین بر ســهمیههایی کــه در دفترچه وضع شــده اســت، مانند ادوار پیش صحه بگذاریم؛ امــا نمیتوانیــم از ادعای «تأمین ســرمایه انســانی متخصص و متعهد» عبور کنیم. بهنظر میرســد اگر لفظ «متخصص» را قبل از «متعهد» آوردهایم، بایسته اســت که در کنار اختصاصدادن دو بخش ســهمیه ایثارگران پنج درصد و بخشی دیگر 25 درصد، قسمتی را هم برای نخبگان و متخصصان در نظر میگرفتیم؛ یعنی کســانی که در رشــته خود بهترین هستند، ایده دارند و میتوانند چرخ توسعه کشور را به جلو ببرند؛ اما چنین قســمتی در آزمونهای استخدامی نیست! یعنی حداقل نشانهای برای اثبات اینکه دستگاههای اجرائی به متخصصان بیــش از متعهدان نیازمندند، وجود ندارد! کمترین کار این اســت که در آزمونهای دیگر، برای تحقق شعار تأمین متخصص، بخشی برای نخبگان تعریف شود تا قبل از آزمون، رزومه و ایدههای خود را برای دستگاههای مرتبط ارسال کنند. همین امر شعار امیدوارکننده یادشده را در حد همان شعار باقی میگذارد. مســئله دیگری که در آزمون اســتخدامی اخیر مغفول واقع شده است، بینیازی به رشته علوم سیاســی، روابط بینالملل و گرایشهای تابعه آن به صورت خاص در وزارت امور خارجه و به شــکل عام در دستگاههای اجرائی کشور است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.