فراگیری سرطان در کشور

Shargh - - جامعه -

«بروز ســرطان در کشــور بالا نیســت. متأسفانه یکــی از بیماریهایــی کــه مثل نقلونبــات بر زبان مردم جاری شــده است و برای هشدار نسبت به یک بیماری از آن نام ميبرند سرطان است». پدر پزشکی جامعهنگر ایران در حالی بروز ســرطان در کشور را بالا نمیداند که آماری که خود وی اعلام کرده است نشان از افزایش تعداد سرطان در کمتر از چهار سال اخیر دارد.

پروفســور محمداســماعیل اکبری، تعــداد ابتلا به ســرطان در کشــور در ســال را حدود 147 نفر از هــر صد هزار نفــر جمعیت عنوان میکنــد. آذرماه ســال 93 معاون تحقیقات و فناوری وزیر بهداشت شــیوع ســرطان در کشــور را در ازای هر صد هزار نفــر، 134 نفر اعلام کرد و آبانماه ســال 95 نیز وزیر بهداشــت در کنفرانســی تعداد مبتلایان به سرطان را تــا همین حدود عنوان کــرد و گفت: «از صد هزار ایرانی فقط 135 نفر ســرطان میگیرند». اما همین اعداد اعلامشده از ســوی وزیر بهداشت و پروفسور محمداســماعیل اکبری در اعلامی کــه به معاونت درمان وزارت بهداشــت داشته است، نشان میدهد در مدت یکســال از ســال 95 تا امسال که سال 96 است، شیوع ابتلاع به سرطان از 135 نفر به 147 نفر در هر صد هزار نفر رسیده است.

البته آنچه مســئولان و وزیر بهداشت بر آن تأیید دارند، کمبودن میزان شــیوع سرطان در کشور ایران نسبت به دیگر کشورها، کشورهای همسایه یا بهویژه کشــورهای اروپایی است و نباید رشــد ناگهانی ابتلا به ســرطان در ســالهای اخیر را نســبت به گذشته نادیده گرفت. به گفته پروفســور اکبری، بروز سرطان در کشــور ما پایین است؛ بدین معنی که تقریبا حدود 147 نفــر از صد هزار نفر جمعیت در یک ســال، به ســرطان مبتلا میشــوند، بنابراین جــای نگرانی از ابتلا به ســرطان وجود نــدارد. از طرف دیگر امروزه، امکانات علم تشــخیص و درمان ســرطان در کشور، پیشرفت قابل توجهی داشته و امکان معالجه خوب را فراهــم کرده اســت. این فوقتخصــص جراحی غدد و سرطان از دانشــگاه جانهاپکینز آمریکا گفته اســت: «بنابراین خلاصه کلام این اســت که، اعلام کنم از ســرطان نترسید، هم بهدلیل تعداد کم آن در کشــور و هم بهدلیل اینکه امکان معالجه بســیاری از ســرطانها وجــود دارد». این تعداد در مقایســه با کشــوری مانند آمریکا میتواند بســیار ناچیز باشد زیرا آخرین آماری که در وبســایت جامعه سرطان آمریکا در هر روز بهروز میشــود، نشــان میدهد از میان جمعیت بیــش از 300 میلیوننفری آمریکا در ســال 2017 بیش از یک میلیون نفر به سرطان مبتلا شــدهاند و حدود 600 هزار نفر در همین ســال جان خود را بر اثر سرطان از دست دادهاند و سرطان یکی از معضــلات دنیای امروز اســت که همه کشــورها بهویژه کشــورهای پیشــرفته با آن درگیر هســتند و بهطوریکه کشــورهای آمریکای شــمالی، استرالیا، نیوزیلند، اروپای شــمالی و غربی بیشــترین مبتلایان ســرطان را دارند. براســاس گــزارش روابطعمومی وزارت بهداشــت از اتحاد کنترل بینالمللی سرطان، همهگیری سرطان در جهان در حال افزایش است و حدود 70 درصد از مرگومیرهای ناشــی از سرطان در کشورهای کمدرآمد و متوسط اتفاق میافتد. این درحالی است که اگرچه ســرطان شایعترین بیماری کشــور و اولین علت مرگ نیســت، اما قرارگرفتن در جایگاه ســومین علــت مرگ در کشــور و دومین در بعضی استانها زنگ هشدار و تأکیدی است بر آنچه بهعنوان رشــد ناگهانی سرطان در کشور بوده است؛ حتــی اگر نخواهیــم از آن به خواســت و گفته وزیر بهعنوان «سونامی سرطان»، در کشور نام ببریم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.