انتقاد در روحانیکنفارانز سب سیندمللسیماقازبلهیگ دغرب تمرطرکحیشده و افغانستان

Shargh - - جامعه -

شــرق، گروه جامعــه:

حســن روحانی بــا انتقاد از سدســازیهای بیرویه در ترکیه و افغانســتان روی سرشــاخه رودخانههای بزرگ منطقه مانند دجله و فرات و هیرمند و هریرود، ایــن اقدامات را خطرناک توصیف کــرد و گفت: احــداث ســد و بندها بدون مطالعه کافی و درنظرگرفتن آثار زیســتمحیطی آن میتواند برای آینده منطقه خطرناک باشــد، لذا باید بسیاری از اینگونه فعالیتها متوقف شود.

رئیسجمهــور ایــن ســخنان را روز گذشــته در همایــش بینالمللــی «مقابله با گردوغبــار» که با حضور مســئولان و نمایندگان ســازمان ملل متحد، وزرا و نمایندگان 43 کشــور و مقامات و مســئولان داخلی در سالن اجلاس سران تهران برگزار میشد، مطرح کرد.

روحانــی در ســخنان خود با اشــاره بــه تعداد ســدهایی که در بالادســت رودخانههــای دجله و فرات در حال ســاخت است، گفت: اینکه در منطقه ما کشــوری طرح احداث 22 ســد را در برنامه خود دارد، میتوانــد تأثیرات بســیار مخربــی بر رودخانه دجله و فرات بگذارد و در ســایه آن کشــور عراق و ایران و بســیاری از کشــورها را تحت تأثیر قرار دهد. لــذا نمیتوان در برابر آثار مخــرب آن بیتفاوت بود و از اینرو هم کشــورهای منطقه و هم سازمانهای بینالمللی در این زمینه مسئولیت دارند.

روحانــی با تأکیــد بر اینکــه نمیتــوان در برابر آنچه محیط زیســت را تخریب میکنــد، بیتفاوت بود، خاطرنشــان کرد: احداث سد و بندهای متعدد در شمال و جنوب افغانســتان، میتواند استانهای خراســان و سیستان و بلوچســتان را تحت تأثیر قرار دهد و اگر دریاچه هامون بهطور کامل خشــک شود، نهتنها از گردوغبار آن اســتانهای شــرقی ایران در رنج خواهند بود، بلکه مردم افغانســتان هم در رنج خواهند بــود و چنانچه برای مهار توفانهای شــن چارهاندیشی نشــود، مردم کشورهای منطقه چهبسا ناچار به مهاجرت خواهند شــد و کانونهای تمدن بشــری در منطقه و کشاورزی و زندگی مردم متوقف شــده و از بین خواهد رفت، لذا همگان در برابر این تهدید خطرناک مســئولیت منطقهای و بینالمللی دارند.

باید به دنبال قویشدن منطقه باشیم

رئیسجمهور خاطرنشــان کرد: نمیتوانیم بدون همکاری با کشورهای همســایه، منطقه و جهان بر معضل بزرگ گردوغبار پیروز شویم.

روحانی با تأکید بر اینکه به جای قویترین کشور منطقهشــدن، باید در پی قویترشــدن منطقه خود باشــیم، تصریح کرد: قویترین کشور در منطقه نباید به عنــوان هدف اول دنبال شــود، بلکه باید منطقه قویتر مــد نظر ما باشــد، نه اینکــه در رقابتهای منطقهای یک کشور بخواهد در برابر کشورهای دیگر منطقه قد علم کند و قدرت خود را به رخ بکشــاند و تفرقه و شــکاف را بیشتر کند. ما عضو یک خانواده در منطقه مهم خاورمیانه و غرب آســیا هستیم که نمیتوانیــم از هم فاصله بگیریــم. در یک خانواده قوی اســت که یک جمع میتواند خوب زندگی کند و نباید چنین باشد که تنها یک فرد در جمع خانواده قوی بوده و بقیه ضعیف باشند.

رئیسجمهــور تصریــح کرد: امروز بایــد به فکر منطقه قوی و قویتر باشیم و باید رقابتهای مخرب و نابجا را کنار گذاشت.

شــعله جنگها و رقابتهای منطقــهای نهتنها در دنیای سیاســت مخرب است بلکه طبیعت را نیز تحت تأثیر قرار داده و گردوغبار را هم فراگیر خواهد کــرد. روحانی در ادامــه گفت: اگر داعــش و بقیه گروههای تروریســتی در عراق و ســوریه به تخریب ســاختمانها، مزارع و کشــتن انســانهای بیگناه میپردازند، در این صورت کشــاورزی آباد منطقه به بیابان تبدیل خواهد شــد کــه از گردوغبار آن مردم منطقه دچار رنج و مشکل خواهند شد.

سیاست برد- برد؛ راه نجات منطقه

رئیسجمهــور گفت: تروریســم به عنــوان یک معضل در منطقه محسوب میشود و به عنوان یک میکروب مسری است که همه منطقه را فرا میگیرد، لــذا هر قــدرت و ابرقدرتی که تصور کند تروریســم میتوانــد بهعنــوان ابزاری بــرای پیشــبرد اهداف منطقهای و جهانیاش باشــد، کاملا در اشتباه است و تروریســم به عنوان یک معضــل دامن همه را فرا خواهد گرفت، مگر آنکه همه دســت به دست هم داده و این معضل بزرگ را ریشــهکن کنیم. روحانی تصریح کرد: هیچ سیاستی در منطقه و خاورمیانه به جز سیاست برد – برد موفق نخواهد بود و اگر کسی تصور کند تنها میتواند، منافع خود را با ضایعکردن منافع دیگران تأمین کند، در اشــتباه اســت ولو این کشور، آمریکا باشد.

رئیسجمهور افزود: در دنیای امروز هر کشوری که تصور کند میتواند به منافع سایر کشورها صدمه بزنــد و در مقابــل منافع خود را محفــوظ دارد، در خطاست.

روحانی تصریح کرد: امروز عصر دیوارکشیها در جهان پایان یافته اســت و اگر رهبران برخی تازه به دوران رســیدهها به فکر دیوارکشی افتادهاند، بدانند امروز دوران دســت به دســت هم دادن اســت، نه قطع دســتها و دوران در کنار هم قرارگرفتن است، نه فاصلهگرفتن و باید بــا احترام به حقوق دیگران، حقوق ملت خود را حفظ کنیم، نه اینکه تصور شود که بــا تهدید دیگران میتوان حقــوق خود را حفظ کرد و در این مســیر اگر عربســتان و یا آمریکا چنین تصوری دارند در اشــتباه هستند و البته در این راستا از رژیم صهیونیســتی نام نمیبــرم، چرا که تمامیت آن بــر مبنای اشــتباه، خطــا، اشــغال و تجاوزگری اســت. رئیسجمهور گفــت: تنها راه بــرای زندگی مســالمتآمیز در غرب آســیا و تمام جهــان، اتخاذ سیاســت برد- برد است و باید همه دست به دست هم و کنار یکدیگر قرار بگیریم.

دکتــر روحانی افزود: در مســائل محیطزیســتی هم باید از سیاســت برد – برد استفاده کنیم و دنبال اقداماتی باشــیم که به واســطه آن هــم ایران، هم ترکیه و هم عراق ســود ببرند و نمیتوان بهگونهای حرکت کرد که تنها یک کشور از سرچشمههای آب، منتفع شود و تصور کند که میتواند با اقدامات خود، آینده مطمئنــی را برای مردم کشــورش تأمین کند. رئیسجمهور افزود: ما امروز راهی نداریم جز اینکه همدیگر را یاری کنیم.

روحاني خاطرنشــان کرد: در جمهوري اسلامي ایران بیش از هفتونیم میلیــون هکتار از بیابانها، کنتــرل و عملیــات بیابانزدایــي انجــام شــده؛ اما همچنــان بیش از دو میلیون هکتــار بهخاطر اینکه به عنوان منشأ گردوغبار محسوب ميشوند، براي ما خطرناک هستند و همچنین بسیاري از سرزمینهایي که در کشورهاي همسایه و حاشیه ما قرار دارند.

رئیسجمهــور اظهــار کــرد: دولــت جمهوري اسلامي ایران اقدامات لازم درونسرزمیني را ضروري دانسته و این راه را با احیای دریاچهها، تالابها، مهار بیابانها، جلوگیري از بیابانزایي با کشــت نهال و مالشپاشي و با حقابــهاي که براي دریاچهها و تالابهــا قائل اســت، ادامه خواهــد داد؛ درعینحــال باید کشــورهاي منطقه در کنار هم بوده و به یکدیگر کمک کنیم.

ضــرورت پیگیــري مذاکرات محیطزیستي روحاني: در مسائل محیطزیستی هم باید از سیاست برد – برد استفاده کنیم و دنبال اقداماتی باشیم که به واسطه آن هم ایران، هم ترکیه و هم عراق سود ببرند و نمیتوان بهگونهای حرکت کرد که تنها یک کشور از سرچشمههای آب، منتفع شود و تصور کند که میتواند با اقدامات خود، آینده مطمئنی را برای مردم کشورش تأمین کند

دکتــر روحانــي بــا اشــاره بــه اینکــه تاکنــون مذاکــرات و گفتوگوهایــي بــا عــراق، افغانســتان و ترکمنســتان در رابطه با مســائل مرتبــط با محیط زیســت صورت گرفته، گفت: باید در سایه گفتوگو و مذاکره، بتوانیم بــه طرحهاي مشــترک و نتایجي دســت پیدا کنیم که بهنفع کل منطقه باشــد و در ایــن راه باید همه احساس کنیم که اعضاي یک خانواده هستیم و براي هم تلاش ميکنیم.

رئیسجمهور با اشــاره به اینکــه اگر مردم عراق هم دچار مشکلات زیســتمحیطي باشند، ناچار به مهاجرت ميشوند، گفت: بر اثر مهاجرت، شهرهاي نزدیک مرزهاي دو کشــور ویران شــده و به تجارت و روابــط مردم آســیب خواهد رســید و ضــرر این مهاجرتها، شــامل حــال ما نیز خواهد شــد. دکتر روحانــي تأکید کرد: ما باید به فکر دیگران باشــیم و بدانیم معضل زیســتمحیطي یک مشــکل فراملي و فرامنطقهاي اســت. رئیسجمهــور راه برونرفت از مشــکلات را توســعه روابط کشــورها و گسترش همکاريها دانست و گفت: سازمان ملل متحد باید در این زمینه احساس مسئولیت بیشتري کند و همه توان خــود را براي رفع این معضل بــه کار بگیرد تا بتوانیم با قطعنامهها و کمکهاي مالي و فني بر این معضل پیروز شویم.

نیــاز به ســرمایهگذاري و همکاريهاي گســترده منطقهاي و بینالمللي

رئیسجمهــور بــا ابــراز امیــدواري نســبت به نتایج مفیــد این همایش براي مقابلــه با گردوغبار، تصریــح کرد: بــراي آنکه بتوانیم با ایــن معضل به خوبي مواجه شــده و خطــرات آن را مهار کنیم، به برنامهریزي، ســرمایهگذاري و همکاريهاي گسترده منطقهاي و بینالمللي نیازمندیم.

روحاني تأکیــد کرد: یکــي از اولویتهاي دولت یازدهم، مســئله محیط زیســت بوده و حتي دولت یازدهم به نام دولت محیط زیست شناخته ميشود و اولیــن تصمیم مــا در دولت یازدهــم، تصمیمي زیســتمحیطي و اولین مصوبه در دولت، در رابطه با احیای دریاچه ارومیه بود.

رئیسجمهور با طرح این سؤال که چرا در کشور با معضل دریاچه ارومیه مواجه شدیم، گفت: تغییر در شــرایط آبوهوایــي و کاهش نزولات آســماني، بهدرستي از عوامل ایجاد این مشکل است؛ اما عدم مدیریــت صحیح منابع آب، کشــت بيرویه و افقي و توســعه آن و درنظرنگرفتــن حقابــه دریاچهها و تالابها از عواملي بود که باعث شد دریاچه ارومیه به شــرایطي برســد که تا ســال 9۵ قرار بود به طور کامل خشــک شــود و ما با گردوغبار و توفان نمکي مواجــه بودیم که زندگي و کشــاورزي مــا را بهطور کامل تهدید ميکرد. روحاني افزود: دولت یازدهم در راســتاي حفاظت از محیط زیست، اقدامات گسترده دیگري نیز انجــام داده که ازجمله آن، احیای تالاب هورالعظیم اســت و امروز به واســطه این اقدامات، بیش از ۸۰ درصد ســطح این تالاب را آب فرا گرفته است.

رئیسجمهور با اشــاره به تصمیمات و اقدامات دولت در رابطــه با احیای دیگر تالابها در کشــور، ازجمله تالاب هامون، گفت: این اقدامات به معناي آن نیســت که تلاشهاي ملي ما در راستاي احیای محیط زیست کافي بوده؛ اما در حد توان و اعتبارات خود، توانســتهایم اقدامات ارزشــمندي را در چهار ســال به انجام برسانیم که این اقدامها ادامه یافته و تکمیل خواهد شد. روحاني ادامه داد: قرار ما بر این بود که براي احیای دریاچه ارومیه، بیش از سه هزار میلیارد تومان مصرف شود و این اعتبار در نظر گرفته شد؛ اما عملا تا پایان سال 9۵، حدود دو هزار میلیارد تومان هزینه شده است.

امیدواري به آینده دریاچه ارومیه، تالاب هامون و هورالعظیم

رئیسجمهــور تأکیــد کرد: مــردم ميتواننــد بــه آینــده دریاچــه ارومیه امیدوار باشــند و دولــت یازدهم در این راســتا اقدامــات خــود را تکمیــل خواهــد کرد. همچنین نســبت بــه هورالعظیــم در اســتان خوزســتان و دریاچه هامون در اســتان سیستانوبلوچستان نیز اقداماتــي باید انجام شــود که در این راســتا نیز تلاش خواهیم کرد.

دکتــر روحانــي در ادامــه خاطرنشــان کرد: با وجود اینکه برخي از منشــأهای توفانهاي گردوغبار کشورمان داخلي است و حدود دو میلیون هکتار از بیابانهاي ایران ميتوانند منشــأ گردوغبار باشند و گاهي هم هست؛ اما منشأ خارجي گردوغبار ایران با منشأ داخلي آن قابل قیاس نیست؛ به نحوي که 2۰ درصد گردوغبار کشورمان داخلي و منشأ ۸۰ درصد آن خارجي است.

رئیسجمهــور افزود: کشــورهاي عــراق، اردن، کویت، ســوریه، عربســتان، پاکســتان، افغانستان و ترکمنســتان جزء کشورهایي هستند که در منطقه ما منشــأ گردوغباری هســتند که به داخل ایران سرازیر ميشــود و گاهــي در 24 ســاعت، هشــت میلیون مترمکعب خاک با توفان گردوغبار جابهجا ميشود و این به معناي آثاري اســت که ميتواند در زندگي، ســلامت، کشــاورزي و باغات مردم و محیط زیست کشورمان داشته باشد.

دکتــر روحاني با بیان اینکه مســئله گردوغبار در دهههاي گذشــته هم در منطقه و ایران مسبوق به ســابقه بوده اســت، اظهار کرد: اما امروز این پدیده خطرناک، نســبت به گذشته چند برابر افزایش یافته است؛ به گونهاي که اگر در دهههاي گذشته در سال 1۰ یا 2۰ روز شــاهد این پدیده بودیم، امروز صد روز و گاهي 13۰ روز در ســال در برخي مناطق شاهد این پدیده هستیم.

رئیسجمهــور افــزود: اگــر دریاچــه هامون با ظرفیــت 1۵ میلیــارد مترمکعب آب ميتوانســت بادهاي 13۰روزه سیستانوبلوچســتان را مهار کند، امروز خشکشــدن این دریاچه ميتواند به معضل بزرگي براي مردم تبدیل شــود. روحاني با طرح این ســؤال که راه چاره بــراي مهار گردوغبار چیســت، اظهار کرد: امروز موضوع گردوغبار مانند بسیاري از مســائل زیستمحیطي از حد مسائل ملي فراتر رفته و جنبه منطقهاي و بعضا جهاني یافته است و غرب و شرق آسیا و شــمال آفریقا و در بسیاري از مناطق دیگر جهان، این پدیده مردم را در رنج و مشکل قرار داده اســت. رئیسجمهور تصریح کرد: بدون تردید معضــل گردوغبــار راه چاره دارد کــه برخي از آنها سلبي و برخي ایجابي است.

به دنبال راهحلي مناسب براي مقابله با گردوغبار

معصومه ابتکار، معاون رئیسجمهوري و رئیس سازمان حفاظت محیط زیســت، دیگر سخنران این مراســم هم در صحبتهاي خود با خوشــامدگویي به نمایندگان 43 کشــور خارجي و رئیسجمهوري، در این کنفرانس افزود: این اجلاس براســاس برنامه ســازمان ملل متحــد و با همــکاري وزارتخانههاي امور خارجه، نیرو، کشــور، جهاد کشاورزي و سازمان حفاظت محیط زیســت از 12 تــا 14 تیرماه در ایران برگزار ميشود.

وي با اشاره به علت انتخاب ایران براي برگزاري ایــن کنفرانس گفــت: ایران از پدیــده گردوغبار هم در بخــش اقتصــادي و هــم در بخــش اجتماعي آســیبهاي زیــادي دیــده و همچنیــن در مجامع بینالمللــي ســازمان ملــل بــراي تصویــب چهار قطعنامه درباره گردوغبار تلاش بســیار کرده است. معاون رئیسجمهــوري تأکید کرد: ایــران و دنیا با تشــدید وقــوع حــوادث گردوغبــاري و افزایش آن مواجه شــده از این رو این موضــوع مورد توجه دنیا قرار گرفته است.

وي اظهار کرد: برگزاري این کنفرانس و جمعشدن این تعداد از وزرا و نمایندگان از کشــورهاي مختلف فرصت مناســبي بــراي ارائــه نظــرات و پیداکردن راهحلي مناسب براي مقابله با گردوغبار است.

به گفتــه معاون رئیسجمهــوري، هدف اصلي این کنفرانــس همگرایي و همــکاري بینالمللي و منطقهاي و بهکارگیري ســازوکارهاي فني و حقوقي براي حل معضل پدیده گردوغبار است که امیدواریم بتوانیم اســتفاده خوبي از این فرصت داشته باشیم و دســتاوردهاي آن مــورد توجــه ســازمان ملل و ســایر مجامع بینالمللــي قرار گیرد. ابتــکار گفت: همه ميدانیم دنیا در حال تغییر اســت و ميدانیم تغییــر اقلیم اثرات ســوئي به جا گذاشــته که لازم اســت نهادهاي بینالمللي براي حل این مشکلات زیســتمحیطي که کــره زمین را به صــورت جدي تهدید ميکند، اتفاق نظر جديتري داشته باشند که خوشبختانه این مسیر در جهان آغاز شده است.

وي با تأکید بر اینکه مناقشات و جنگها اوضاع را وخیمتر ميکند، افزود: لزوم توجه جامعه جهاني به ایجاد سازگاري و مقاومت در برابر پدیده گردوغبار از طریق افزایش تابآوري جوامع و ترویج نمونههاي موفق، استفاده از فناوريهاي پیشرفته براي مدیریت منابع آب و خاک را ميطلبد.

اکنون کانونهاي خارجــي گردوغبار تأثیرگذار بر ایران در حال افزایش اســت؛ ازاینرو همکاريهاي منطقهاي خــود را بهویژه با عــراق آغــاز کردیم که امیــدوارم هرچــه بیشــتر نتایــج آن حاصل شــود. ابتــکار گفــت: از نظــر ما برگــزاري ایــن کنفرانس بســیار مهــم اســت و بــه توســعه همــکاري ســازمان ملــل و ســایر کشــورها بــراي مقابله با گردوغبار منجر ميشــود زیرا امــروزه گردوغبار یک چالش محیطزیستي قرن محسوب ميشود.

گردوغبار مرز نميشناسد

یکي دیگر از سخنرانان همایش دیــروز در تهران هائــون لیانشــو، معــاون دبیــرکل ســازمان ملــل، بــود و بــا تأکید بــر اینکه مقابله با معضل گردوغبار همکاريهــاي جهاني را ميطلبــد، گفــت: ایــران دســتاوردهاي خوبــي در مقابلــه بــا مســئله گردوغبارها داشــته است و تلاشهاي بسیاري کرده تا مشارکت جامعه جهاني را بــه موضــوع مقابله با گردوغبار جلب کند.

وي با اشاره به برگزاري نشســت تغییرات اقلیمي مراکش در ســال گذشته و نقش فعال ایــران در این اجلاس و اقدامات کشــور مــا در حــوزه مقابلــه با گردوغبار، گفــت: دبیرکل ســازمان ملل از جمهوري اســلامي ایران بــه خاطر میزباني این همایش مهم تشــکر کردنــد. همچنین برنامه عمــران ملل متحد UNDP() مفتخــر اســت کــه در هماهنگــي براي برگــزاري ایــن رویــداد مهم با ایــران همکاري و هماهنگي داشــته است. معــاون دبیرکل ســازمان ملل بــا تأکیــد بــر اینکه توفانهــاي گردوغبــار به مرزهاي سیاســي احترام نميگذارند...

ادامه در صفحه 19

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.