درباره فروش اعضای بدن کودکان اظهارنظری نمیکنم

Shargh - - جامعه -

شــرق:

مدیرعامل ســازمان خدمــات اجتماعی شــهرداری تهران درباره اظهارات فاطمه دانشور که آماری از دزدیــدن و خرید و فروش کودکان و اعضای بدن داده بود، گفت: این عضو شورای شهر یک فعال اجتماعی اســت و در این زمینه صاحبنظر هســتند و مــن درخصــوص ســخنان اخیــر وی اظهارنظری نمیکنم. رضا قدیمی در نشستی خبری که به منظور تشریح عملکرد شهرداری تهران در 12 سال گذشته در حوزه خدمات اجتماعی تشکیل شده بود، به فعالیت 1۵ مددســرای این مجموعه و ظرفیت سههزارنفری آنها اشــاره کــرد و گفت: مددســراها بــرای خواب معتــادان در نظر گرفته شــده و این در حالی اســت که دو سامانســرا در اسلامشــهر و لویزان با ظرفیت ۵۰۰ نفــر برای نگهداری افرادی کــه از جامعه رانده شــدهاند، وجود دارد .وی در تشــریح مراکز بهبودی این سازمان با بیان اینکه دو مرکز بهبود در سعیدآباد جاجرود و خاورشــهر با ظرفیــت ۷۰۰ نفر وجود دارد که پــس از درمان به مراکز بهاران منتقل میشــوند، گفت: همچنین کمپ مرهم ویژه زنان و کمپ کانون ایمــان رهیافتگان هر کدام با ظرفیت صد نفر فعالیت میکننــد. وی در پاســخ به برخی انتقــادات مبنی بر اینکه وضعیت محلــه هرندی بهبود نیافته اســت، گفت: شاهد کاهش آسیب در منطقه هرندی هستیم و اقدامات خوبی در کوچههای هرندی انجام شــده؛ به گونهای که شــما بعد از ساعت 2۰ نمیتوانستید در محلــه هرندی تردد کنیــد، اما حالا بــا اقدامات گســتردهای که انجام شده وضعیت این محله بهبود یافته است. وی همچنین در واکنش به سخنان یکی از اعضای شــورای شهر مبنی بر اینکه از اعضای بدن کودکان کار سوءاســتفاده میشــود، گفت: این عضو شورای شهر یک فعال اجتماعی است و در این زمینه صاحبنظر هستند و من درخصوص سخنان اخیر وی اظهارنظری نمیکنم.وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه شــهرداری تهران هیچ ابزاری برای جمعآوری کودکان متکدی زیر 1۸ سال ندارد، گفت: ما بــرای مردان و زنان بالای 1۸ ســال کــه اقدام به تکدیگری میکنند سامانســرا راهاندازی و بر اساس احکام قضائی سه تا شش ماه آنها را نگهداری کرده یــا آنها را به شهرهایشــان بازمیگردانیم اما درباره جمعآوری کودکان، ابزار و دستوری نداریم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.