روایتکنندطاهب قنهش،رستامداگزنارشگیریهورازشیییا کنه خشاتطره شدند

Shargh - - ورزش -

مفسر و گزارشگر باســابقه ورزش ایران یکشنبهشب در 94سالگی در گذشــت. اســتاد بهمنش ســالها بود بــه علت بیماری شــرایط چندان مناســبی نداشت و ماه گذشته به دلیل سکته مغزی در بخش مراقبتهای ویژه بیمارســتان گاندی تهران بســتری شــد و وضعیت سختتری هم پیدا کرد.

بهمنــش از قدیمیتریــن نویســندگان، مفســران و گزارشــگران رســانههای ورزشــی ایران بود که فعالیت خود را از ابتدای دهه ۳0 شــروع کرد. او نخستین گزارشگری زنده ورزشــی در رادیو را در سال 1۳۳۷ برای رقابــت دوومیدانی انجام داد. بهمنش نویســندگی را از دیماه 1۳۳0 در مجله ورزشــی «نیرو و راســتی» شــروع کرد. او در ســالهای 1۳۳۳ تا 1۳۳۷ در نشــریه امید ایران مینوشــت و پس از آن نیز از نویســندگان اصلی هفتهنامه کیهان ورزشی به شمار میآمد و با نشــریاتی همچون روزنامه اطلاعات، گلبانگ، روزنامه ری و ایران ورزشــی نیز همکاری داشــت. البته بیشــترین فعالیــت بهمنــش در زمینــه ورزش کشــتی بوده اســت و او چند ســال دبیر و نایبرئیس فدراسیون کشتی ایران بود.

بهمنش خــودش یک ورزشــکار بود؛ چند دوره قهرمان دوومیدانی تهران در رشــتههای نیمهاســتقامت شــده بود و دفاع راســت تیم فوتبال بانک ملی هم بود، در رشتههای تنیس و کوهنوردی نیز سابقه داشت. مهمترین علاقه و بیشــترین فعالیت او اما در زمینه کشتی بود. بهمنش خود زیباترین خاطره ورزشیاش را درخشــش تیم ملی کرهشمالی در جام جهانی فوتبــال 1966 و بازی این تیم در مقابــل تیم ملی پرتغال ذکر میکرد. ســبک خاص گزارشهای بهمنش باعث شــد او به فــردی مؤثر در ورزش ایران تبدیل شــود. بااینحال پس از انقــلاب بهمنش تقریبا از گزارشگری کنار گذاشــته شد. تنها در اواسط دهه ۷0 حضور کمرنگی در برنامههای برونمرزی داشــت و بههمیندلیل اکثر پیشکســوتان ورزش از بیمهریهایی که به این مفسر خبره شده، گلایه دارند.

بهمنش در این دو، سه سال در منزل بستری بود و دیگر فعالیتی در عرصه ورزش نداشت. تســلط او به رشتههای مختلف ورزشی موجب شــده بود بســیاری از روزنامهنگاران و ورزشکاران ایرانی از علم او استفاده کنند. همزمانشــدن روز مرگ او با روز بینالمللی روزنامهنگاری ورزشی هم نکته درخورتوجهی است. پس از انتشار خبر فوت مرحوم بهمنش بســیاری از اهالی ورزش کــه بهمنش در زندگی ورزشــی آنها نقش داشــت به ســتایش از این فــرد مؤثر پرداختند. پرویز اســماعیلی معاون ارتباطات و اطلاعرســانی دفتر رئیسجمهــور هم در پیامی درگذشــت این روزنامهنگار را تسلیت گفت. مراســم تشــییع پیکــر بهمنش صبح فردا از مقابل ورزشگاه شهید شیرودی برگزار خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.