مچ دست و پای کيميا زیر تيغ جراحی

Shargh - - ورزش -

مچ دســت، مچ پا و زانو؛ اینها نقاط آسیبدیده بدن کیمیا علیزاده است که بهتازگی با مدال نقرهای که در رقابتهای جهانی تکواندو در بخش زنان به دست آورده، نامش را در تاریخ تکواندوي ایران درخشانتر کرد؛ بااینحال خبر بد این اســت کــه او حالا باید به مصدومیتهایش برســد و چند عمل جراحی مختلف انجام دهد؛ عملهایی که یک معنی مشخص دارند: او یک سال باید از میادین دور باشد!

تلخی این خبر وقتی بیشــتر میشــود که دختر تکواندوی ایران بهتازگی بعد از 9 ماه اســتراحت ناشی از عمل پایش به میادین برگشته بود و دوباره باید با ســپردن پا و دســتش به تیغ جراحی از شــیاپچانگ فاصله بگیرد. اگــر تا پیــش از این و بهطور مشــخص یک روز بعــد از رقابتهای جهانی تکوانــدو فقط احتمال میرفت که کیمیا مصدومیتش جدی اســت، حالا با صحبتهای مهرو کمرانی، ســرمربی تیم ملی زنــان تکواندوي ایران، دیگر جایی برای شــک و شــبهه باقی نمیماند. کمرانــی در صحبتهایی که با تسنیم داشــته، میگوید: «دست راست و پای راســت کیمیا علیزاده در ماه آینده جراحی میشود و او یک سال از میادین دور خواهد بود».

مصدومیت کهنه

علیــزاده مهیای بازی در فینال رقابتهای جهانی میشــد که خبری در شــبکههای اجتماعی دستبهدســت شــد مبنیبر اینکه او به دلیل تشدید آسیبدیدگی قدیمیاش ممکن است مجبور شود قید بازی در فینال را بزند؛ اتفاقــی که البته رخ نداد، ولی بعــد از بازی فینال عکسهایی که از جوارح مصدوم او منتشر شد، نشان داد چندان هم بیاساس نبوده است. آنطور که سرمربی کیمیا میگوید، او از قبل از بازیهای المپیک ریو که با مدال برنزش تاریخســازی کرد، مصدوم بوده و شــرایط صددرصدی نداشته است. مهرو کمرانی میگوید : «اکثر آســیبدیدگیهای او در زمان کسب سهمیه المپیک بود، ولی با توجه به اینکه کسی را نداشتیم که جایگزین او کنیم، به المپیک رفــت و به لطف خدا با همــان وضعیت هم مدال گرفــت. بعد از المپیک پزشــک گفت هر دو مچ پاهــای کیمیا باید جراحی شــوند، اما بههرصورت با توجه به شــرایطی که گفته شــد، ترجیح دادیم یک پا را پیش از مسابقات جهانی جراحی کنیم .»

چند تناقض کوچک

کیمیا در دو برهه که تاریخســازی کرده، با مصدومیتهای جدی مواجه شده اســت؛ اولی بعد از المپیک بود که یکی از پاهایش را جراحی کرده و حالا هم بعد از رقابتهای جهانی است که باید پای دیگرش را هم جراحی کند. با این تفاوت که اینبار یک ســال باید قید مســابقهدادن را بزند. اینکه چنین سیاستی در فدراسیون تکواندو صحیح است یا خیر، سؤالی است که پاسخدادن به آن نیاز به مطلب مفصلی دارد؛ چطور فدراسیون راضی شده کیمیا را که مصدومیتهای متعدد و کهنهای داشــته، دوباره به مسابقات سطحبالا بفرستد؟ بااینحال تناقضی که در این میان کمی آزاردهنده است، بخشی دیگر از صحبتهای مهرو کمرانی، سرمربی کیمیا علیزاده، است که میگوید بخشــی از مصدومیتهای کیمیا بهخاطر تشخیص غلط پزشکان است: «دست راســت او نیز در جریان تمرینات تیم ملی در زمان مسابقات کسب سهمیه آســیب دید، ولی متأسفانه پزشکان تشخیص درست ندادند و این امر باعث شــد آسیبدیدگی او تشدید شــود. دست راست او نیز باید جراحی شود و به همین دلیل بعد از مدتی استراحت بعد از جراحی مچ پا، دست او نیز به تیغ جراحی سپرده خواهد شد». کمرانی البته در ادامه و در جایی دیگر به این موضوع اشــاره میکند که پزشکان تیم ملی پیشتر گفته بودند که فقط دو جای بدن کیمیا آسیبدیده نیست: «واقعیت این است که پیش از المپیک وقتی پزشــکان او را معاینه کردند به ما گفتند تنها انگشتان پای چپ و ســاعد دست راستش سالم اســت». این موضوع دوباره نیاز به بررسی دارد؛ اگر پزشک تشخیص داده که کیمیا مصدومیتهای جدی دارد، چرا او نباید تا برطرفشدن کامل مصدومیتش استراحت میکرده تا دوباره نیاز به خانهنشــینی طولانیمدت نداشــته باشــد؟ اگر سیاست فدراسیون چنین بوده، حالا دیگر متهمکردن پزشکان مبنیبر تشخیص غلط نمیتواند چندان دردی را هم دوا کند؛ هرچه باشد، واقعیت امر مشخص است؛ کیمیا علیزاده چندوقت دیگر پایش را جراحی میکند و بعد دست آسیبدیدهاش را هم به تیغ جراحان میســپارد تا بعد از اســتراحتی طولانیمدت دوباره تمریناتش را از سر بگیرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.