روایت سایت فیفا از اتفاقات ماندگار ایران - استرالیا

Shargh - - ورزش -

سایت فیفا در گزارشی به بررسی دیدار تاریخی ایــران و اســترالیا در ورزشــگاه کریکــت ملبورن پرداخت. به گزارش ایســنا، صعــود ایران به جام جهانی فرانســه در ســال 199۷ که با شکســت اســترالیا در دو بازی رفت و برگشــت حاصل شد، یکــی از تاریخیتریــن و دراماتیکترین دیدارهای فوتبال در انتخابی جام جهانی محسوب میشود. بههمیندلیل ســایت فیفا در گزارشــی به بررسی این دیــدار تاریخــی پرداخته و آورده اســت: 29 نوامبر 199۷ روزی اســت که برای همیشه در یاد علاقهمندان به فوتبال در ایران و استرالیا میماند. اســترالیا که قهرمان قاره اقیانوســیه محســوب میشد، در برابر ایران برای حضور در جام جهانی 98 فرانسه به رقابت پرداخت.

تنها حضور اســترالیا در جام جهانی مربوط به سال 19۷4 بود، درحالیکه ایران تنها حضور خود را در سال 19۷8 در جام جهانی تجربه کرده بود.

ورزشگاه ملبورن کریکت استرالیا میزبان دیدار هیجانانگیز ایران و اســترالیا بود. این ورزشــگاه هیچوقــت دیداری به آن بزرگــی را تجربه نکرده بود. اســترالیا با بازیکنانی مانند مارک بوســنیچ، کرگ مور، اســتیو هوربات، الکس توبین، اســتان لازاریدس، رابی اســلاتر، ند زنیچ، آئورلیو ویدمار، کرگ فوســتر، هری کیول و مارک ویدوکا به میدان آمــد. در طرف مقابل تیم ملــی ایران با بازیکنانی مانند احمدرضا عابدزاده، نعیم سعداوی، محمد خاکپــور، محمدعلــی پیروانی، مهدی پاشــازاده، حمید اســتیلی، کریم باقری، مهــدی مهدویکیا، رضا شــاهرودی، خداداد عزیزی و علی دایی پای به این مســابقه گذاشــت. هر دو تیــم مدتها به دنبال صعود به جام جهانی بودند. در دیدار رفت نمایش خوب بوســنیچ در درون دروازه اســترالیا در حضور ‪1 28‬هزار تماشــاگر ورزشــگاه آزادی با تساوی یک بر یک به پایان رسید. در بازی برگشت نیز یک رکورد تاریخی ثبت شــد و 85 هزار نفر در ورزشگاه حاضر بودند.

تری ونهبلز انگلیســی روی نیمکت اســترالیا نشسته بود. استرالیاییها پیش از این بازی 14 بازی پیدرپی را در انتخابیه جام جهانی با برد به پایان رســانده بودند، بااینحال ایران نیز پیشــرفتهای خیلی خوبی داشت. آنها در بازی پلیآف در زمین بیطرف یعنی مالزی برابر ژاپن شکســت خوردند تا به پلیآف برسند.

استرالیا توانســت در نیمه نخست فوتبال یک بازی هجومی را به نمایش بگذارد و بارها دروازه ایران را تهدید کرد. احمدرضــا عابدزاده، کاپیتان، بارها مانع از فروپاشــی دروازه ایران شد و شاید با خوششانســی در خیلی موارد دروازه ایران بسته ماند، ماننــد جایی که مهدی پاشــازاده توپ را از روی خط دروازه بیرون کشید. درنهایت هری کیول 1۷ساله توانســت دروازه ایران را در نیمه نخست باز کند. در اواخر این نیمه دروازهبان اســترالیا در یکی، دو مورد مانع بازشــدن دروازه تیمش شــد. درنهایت در نیمه دوم استرالیا توانست گل دوم را به ثمر برســاند. بعد از آنکه یک تماشاگر به زمین مســابقه آمد و پنج دقیقه در مسابقه وقفه ایجاد شــد، ایرانیها از این وقفه استفاده کردند و متحد شدند تا درنهایت بازیکنان باتجربهای مثل خداداد عزیــزی، کریم باقــری و علی دایی بــه تیم کمک کردنــد تا نتیجه را برگردانند. دو گل از کریم باقری و خداداد عزیــزی درحالیکه 19 دقیقــه تا پایان مسابقه باقی مانده بود باعث شد ایران در آستانه صعود به جام جهانی قرار بگیرد. اســترالیاییها در اواخر مســابقه هرچه تلاش کردند نتوانســتند دروازه ایران را باز کنند تا این ایران باشد که به جام جهانی میرسد. ستاره: خداداد عزیزی با گلی که در این بازی به ثمر رساند، بهعنوان قهرمان کشور ایران انتخاب شد. او همچنین پاس گل نخست را نیز فراهم کرده بود. عزیزی 26ساله در اوج دوران فوتبال خود بود. او یک بار هم بهعنوان مرد ســال فوتبال آســیا انتخاب شــد و بعد از این درخشش حضور در بوندسلیگا و باشگاه کلن را تجربه کرد.

تری ونهولز، ســرمربی اســترالیا، بعد از پایان مســابقه گفت: این حقیقت فوتبال اســت که در ورزشــگاهی دیگــر نمیبینیم. شــما تمام طول مسابقه برتر از حریف هستید ولی همهچیز تغییر میکند. همچنین والدیر ویرا، ســرمربی تیم ملی ایــران، بعد از پایان مســابقه گفت: من فقط روی نیمکت نشســتم و دعا کردم. برای اســترالیاییها خیلی متأســفم. میدانم الان کودکان استرالیایی کــه فوتبال بازی میکنند چه حس و حالی دارند. استرالیا اینجا باید برنده میشد.

بعد از آنچه رخ داد؟

ایران به جام جهانی 98 فرانسه رفت و در بازی نخســت با یک گل به یوگســلاوی باخت. در ادامه توانســت در بازی دوم آمریکا را 2 بر یک شکســت دهــد و به اولیــن برد در جام جهانی دســت یابد. ایــران در بازی ســوم بــا دو گل به آلمــان باخت. این در حالی بود که اســترالیا یک ماه بعد در جام کنفدراســیونها به میــدان رفت و بعــد از حذف اروگوئــه در نیمهنهایی که بــا گل طلایی کیول به دســت آمد، در فینال با شــش گل به برزیل باخت و نایبقهرمان شــد. اســترالیا بــار دیگر در صعود به جام جهانی 2002 نــاکام بود؛ اما درنهایت بعد از ضربات پنالتی در پلــیآف انتخابی جام جهانی 2006 برابر اروگوئه به جام جهانی آلمان راه یافت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.