روز موفق پرسپوليس در بازار نقلوانتقالات

Shargh - - ورزش -

روز گذشته، روز خوبی برای پرسپولیسیها در بازار نقل و انتقالات بود. آنها از داشــتن ســه بازیکن مهم در فصل آینده مطمئن شدند. یکی از سه بازیکن بشار رسن بازیکن جوان عراقی اســت. رسن، هافبک تیم ملی عــراق که از چندی پیــش زمزمه حضورش در جمع پرسپولیس به گوش میرسید با اعلام مسئولان این تیم، قرارداد دوســاله خود را با سرخپوشان امضا کرد و بهزودی به اردوی این تیم اضافه خواهد شــد. هافبک تهاجمی تیم ملی عراق که سابقه حضور در تیم نیــروی هوایی این کشــور را دارد در پایان اردوی خارجــی این تیم بــه تهــران خواهد آمد تا رســما قرارداد خود را ثبت کند. خرید این بازیکن از دو جنبه مهم اســت؛ نخســت اینکه او ســهمیه زیر 2۳ سال محسوب میشود و دوم اینکه سهمیه بازیکن آسیایی پرســپولیس را پر میکند. رســن که با 20 سال سن10 بــازی ملی هم دارد، میتواند یک جانشــین مطلوب برای ســروش رفیعی باشــد. خبر خــوب دیگر برای قرمزها ماندن مهدی طارمی، آقای گل فصل گذشته بــود. طارمی از چند تیم خارجی پیشــنهاد داشــت اما بنا بر اعلام مســئولان باشــگاه پرسپولیس در روز گذشــته او فصل بعد هم در پرسپولیس میماند. این مهاجم ملیپوش یک فصل دیگر هم با پرســپولیس قرارداد دارد. بازگشــت احمد نوراللهی هم سومین اتفاق بود. نوراللهی که در نیمفصل گذشــته باشگاه پرسپولیس را بهدلیل انجام خدمت سربازی ترک کرد و به تراکتورســازی پیوســت، پس از حل مشکلاتش قرار اســت دوباره به پرســپولیس بازگردد. وکیل این بازیکن در اینباره، گفت : «رایزنیها برای حضور احمد نوراللهی در جمع سرخپوشــان ادامه دارد. ســه ماه عدم نیاز او قطعی است که براساس آن اواخر شهریور میتواند در خدمت پرســپولیس باشد اما باشگاه در تلاش است که او را زودتر به خدمت بگیرد». با ماندن طارمی و اضافهشــدن نوراللهی فهرســت بازیکنان بزرگسال پرسپولیس تکمیل شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.