ایران به رده ۲۳جهان صعود میکند

Shargh - - ورزش -

تیــم تحتهدایت کارلوس کیروش در ردهبندی پیــشروی فیفا هفــت پله صعود خواهــد کرد. به گــزارش خبرگزاری تســنیم، درحالیکه فدراســیون جهانی فوتبال )فیفا( قرار اســت پنجشــنبه ششــم جــولای )15 تیر( ردهبنــدی ماهانــه تیمهای ملی جهان را اعلام کند، سایت «فوتبال رنکینگز » براساس فرمولهــای موجــود اقــدام به پیشبینــی جایگاه تیمهــای ملی جهان کرد که تیم ملی کشــورمان با صعودی هفتپلهای در رده بیستوسوم جهان قرار میگیرد و همچنان بهترین تیم آسیایی این ردهبندی اســت. نکته جالب این ردهبندی این اســت که تیم ملــی فوتبال ایــران صاحب بهترین جایــگاه پس از 11سال و دو ماه در ردهبندی فیفا خواهد شد. بهترین رده ایران در ردهبندی فیفا جایگاه بیســتوپنجم در مــاه می2006 بوده اســت. برزیل، آلمــان، آرژانتین، سوئیس، لهســتان، شــیلی، پرتغال، کلمبیا، فرانسه و بلژیــک هم در ردههای اول تــا دهم این ردهبندی هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.