جان تری راهی استونویلا شد

Shargh - - ورزش -

دکتر ژیا، مالک باشــگاه اســتونویلا با انتشــار متنــی در صفحه شــخصی خــود در توییتر، اعلام کرد جانتری به این تیم دســته اولی پیوسته است. ژیا در توییتر خود چنین نوشــته است: جانتری به شهر بیرمنگام خوش آمدی. اعلام رسمی بهزودی صورت میگیرد. قرار اســت جانتری با قراردادی یکســاله راهی اســتونویلا شــود. او در این تیم مسئولیتی در کادر فنی نخواهد داشت و تمرکزش روی بــازی بــرای اســتونویلا خواهد بــود. گفته میشــود در صورت صعود ویلا بــه لیگ برتر، تری چهار میلیون پونــد دریافت خواهد کرد. البته تری از چند تیم لیگبرتری مثل وســت بروم، سوانزی و بورنموث هم پیشــنهاد داشــت ولی از آنجایی که نمیخواهد مقابل تیم ســابقش چلسی قرار گیرد، به آنها پاسخ مثبت نداد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.