مارادونا به دنبال سرمربیگری روسیه

Shargh - - ورزش -

دیهگــو مارادونا، اســطوره آرژانتینــی فوتبال با توجــه بــه میزبانی روســیه از جام جهانــی فوتبال 2018، دوســت دارد هدایت تیم ملی این کشــور را برعهده بگیــرد. مارادونا که بهعنــوان میهمان ویژه جام فوتبال کنفدراســیونها در روسیه حضور یافته اســت، خواســتههای خود را در ایــن زمینه مطرح کرد. خبرگزاری اســپوتنیک دوشنبه با اعلام احتمال اعطای شهروندی روسیه به این بازیکن سابق فوتبال، نوشــت: مارادونا اعتراف کرده که مایل اســت مربی تیم ملی فوتبال روسیه باشد. مارادونا که پیشتر نیز گفته بود، شیفته شــخصیت رئیسجمهوری روسیه شده و او را یک پدیده و انسانی توانمند برای گسترش صلــح در دنیا میداند، اظهار تمایل کرده با ولادیمیر پوتین تا پیش از آغاز مســابقات جام جهانی فوتبال که تابستان سال آینده برگزار خواهد شد، دیدار کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.