سجاد آقایی استقلالی شد

Shargh - - ورزش -

ســجاد آقایی بــا عقد قــراردادی پنجســاله به اســتقلال تهــران پیوســت. ســیدرضا افتخــاری، مدیرعامل باشــگاه اســتقلال به ســایت این باشگاه گفت: ســجاد آقایی با عقد قراردادی پنجساله برای تکمیل لیســت بازیکنان زیر 2۳ ســال به اســتقلال پیوســت. این بازیکن در ادامه سیاســت جوانگرایی باشگاه و توجه به پشتوانهسازی برای آینده این تیم، به جمع بازیکنان فصل آینده اضافه شد. آقایی عضو تیم ملی نوجوانان اســت و سابقه آقای گلی در لیگ فوتبال تهران را نیــز در کارنامه خود دارد و بهزودی به اردوی استقلال اضافه خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.