انتقاد روحانی از سدسازی در ترکیه و افغانستان

Shargh - - سیاست -

...گفت: بيابانزايي در ۱۰ ســال گذشــته باعث مهاجــرت در بســياري از نقاط شــده و همچنين در ســالهاي آينده اين موضــوع ۱۷ درصد GDP )توليد ناخالص داخلي( جهــان را از بين خواهد برد عاوه بر اين بيابانزايي و گردوغبار، ســامت و رفاه اقتصادي و اجتماعي انســانها در خاورميانه و ساير نقاط جهان را به مخاطره انداخته است.

هائون ليانشو در ادامه با اشاره به افزايش وقوع توفانهــاي گردوغبار در يک دهه گذشــته گفت: پديده گردوغبار توســعه پايدار کشورهاي مختلف را دچــار چالش ميکند و مانعي براي دســتيابي به اهداف ۲۰۳۰ به شــمار ميآيد به همين دليل جذب مشــارکت دولتهاي مختلف براي نجات تالابها هدف مهــم کنفرانس بينالمللي مقابله با گردوغبار اســت و درياچه اروميه نمونه بارزي اســت که مورد توجه رئيسجمهور ايران نيز قرار گرفته اســت ما معتقديم حل مشکات از طريق همکاريهاي بينالمللي ميسر ميشود.

وي با بيــان اينکه وقوع توفانهــاي گردوغبار فراتــر از مرزها پيــش رفتهاند، گفت: در شــرايط حاضــر براي حل معضــل گردوغبــار احتياج به همکاريهــاي بينالمللــي داريــم. حضور بيش از ۴۰ کشــور دنيا در همايــش بينالمللي مقابله با گردوغبــار اميدوارکننده اســت و اميدواريم به راهکارهاي عملي به منظور حل معضل گردوغبار دســت يابيم، در اجــاس بينالمللــي مقابله با گردوغبــار دانش و تجربيات کشــورهاي مختلف در حوزه مهــار کانونهاي گردوغبار به اشــتراک گذاشته ميشود. سازمان ملل نيز نهايت حمايت و پشتيباني را از کشــورهاي عضو دارد. اميدواريم نتايج کنفرانــس بينالمللي مقابله بــا گردوغبار عملي و کاربردي باشد.

ضرورت ورود سازمان ملل به توزيع عادلانه آب در دنيا

دبيــر اجرائــي ســازمان منطقــهاي راپمــي )کنوانســيون منطقهاي حفاظت از محيط زيست دريايي خليــج فارس و درياي عمــان( نيز که در مراســم افتتاحيه کنفرانس بينالمللي مقابله با گردوغبار ســخنراني کرد، در صحبتهاي خود با اشــاره به اينکه بايد به توزيع مساوي منابع آب بر مبناي جمعيت و نيــاز مناطق مختلف دنيا توجه شــود، اظهار کرد: در شــرايط حاضــر دنيا، درباره قيمــت نفــت جنــگ و دعواهاي بســيار صورت ميگيرد اين در حالي اســت کــه يک بطري آب از يک بشکه نفت گرانتر تمام ميشود.

عبدالرحمــن العوضــي اظهار کــرد: منطقه راپمي منطقهاي اســت که بيشترين گردوغبار دنيا را دارد و اين توفانهاي گردوغبار معاش و زندگي مردم را تحــت تأثير قرار داده اســت و به همين خاطر در شرايط حاضر لازم است که بهطور جدي به مقوله گردوغبار بپردازيم.

وي افــزود: اميدواريــم در جريــان همايــش جهانــي مقابله بــا گردوغبار به ســمت اهداف بزرگ قدم برداريم و لازم اســت بــه راهکارهاي عملي به منظور حفظ منابع آب دســت يابيم. ما ميدانيم شــرايط جوي در نقــاط مختلف جهان در حــال تغيير اســت؛ به طوري که روز گذشــته کويــت دماي ۶۲درجهاي را تجربــه کرد؛ بنابراين همــه چالشهاي ناشــي از گردوغبــار را بايد در نظــر بگيريــم. دبير اجرائــي ســازمان منطقهاي راپمــي تأکيد کرد: بايد مطمئن باشــيم که آب در نقاط مختلف جهان بر مبناي جمعيت و نيازهاي مناطق مختلف توزيع ميشود اگرچه متأسفانه به اين موضوع توجه زيادي نميشود. در اين شرايط لازم اســت ســازمان ملل پشــت اين مقوله مهم بايستد تا هر گروهي به مقدار عادلانه آب دريافت کند و اميدواريم با تعامل کشــورهاي مختلف به رهبــري ايــران بتوانيم به دســتاوردهاي مهم در زمينه مقابله با گردوغبار دســت يابيم. خاورميانه از مهمترين مناطق دنياست که بيابانهاي بسياري دارد و لازم اســت در اين منطقــه به اين موضوع بســيار توجه شود. در مراســم افتتاحيه همايش ســهروزه بينالمللــي مقابله با گردوغبــار که از روز گذشــته در تهران شروع شــد، عاوه بر حسن روحانــي رئيسجمهــوري، محمدجــواد ظريف وزير امور خارجه، ســورنا ستاري معاون علمي و فناوري رياســتجمهوري، معصومه ابتکار رئيس سازمان حفاظت محيط زيست، حميد چيتچيان وزير نيرو و جمعي از نمايندگان مجلس شــوراي اســامي و همچنين «هائون ليانشو» معاون دبير کل سازمان ملل متحد و «عبدالرحمن العوضي» دبير اجرائي ســازمان منطقــهاي حفاظت محيط زيســت خليج فــارس و درياي عمــان )راپمي( حضور داشتند.اهداف همايش بينالمللي مقابله بــا گردوغبار که بــه ميزباني ســازمان ملل متحد و ســازمان حفاظت محيط زيســت ايــران برگزار ميشود، فراخوان براي رســيدگي به چالشهاي ناشــي از توفانهــاي گردوغبــار و راهکارهــا و پيشــنهادهاي فنــي و تخصصــي بــراي حل اين مشکل اســت که به صدور بيانيهاي از سوي وزرا منتج ميشــود. در اين همايش وزرا و نمايندگاني از ۴۳ کشور جهان از جمله ايتاليا، فرانسه، آلمان، چين، جمهوري آذربايجــان، بلژيک، قطر، عمان، کويت، پاکستان، ارمنستان، چاد، عراق، ترکيه، هند، اردن، کرهجنوبي، اســلواکي، صربســتان و آمريکا شرکت دارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.