آمریکاییها دنبال تغییر محاسبات دولتمردان، خواص و مردم هستند

Shargh - - سیاست -

روابطعمومــی ســپاه فجــر اســتان فــارس:

حجتالاسام علی ســعيدی، نماينده ولی فقيه در ســپاه، در همايش بزرگ روحانيون اســتان فارس با تأکيد بر وجــود تقابل حقيقی بين انقاب اســامی ايران و آمريکا، گفت : «راهبرد آمريکا در 5۰ سال اخير، حضور نظامی، تحريم و فشار اقتصادی، نرمافزاری و حرکتهای فرهنگی بوده اســت. آمريکايیها برای عملياتیســازی راهبرد ســلطه در نيمــه دوم قرن بيســتم، به ۲۲ کشــور مانند کره و ويتنام مســتقيما حمله کردند؛ در اجرای راهبرد نيمهســخت، در ۱۶ کشــور مانند کوبا و کودتای ۲8 مرداد ايران، دخالت و نقشآفرينی کردند و در راستای راهبرد نرمافزاری، انقابهــای مخملی را طراحی کردنــد». او با بيان اينکه آمريکايیها روی ذهن مردم شوروی کار کردند و همينطور با تغيير محاسبات، رئيسجمهور وقت آنها هم در شکست انقاب شوروی خيلی مؤثر بود، گفــت: «آمريکايیها از اين تغيير محاســبات خيلی اســتفاده کردند. پس از پيمان ســالت، جشن بزرگی در شــوروی برگزار شــد و خروشــچوف از آن به بُرد - بُرد ياد کرد.» حجتالاســام سعيدی ادامه داد: «اساســیترين راهبرد آمريکا برای ســلطه بر جهان ســخت، با تبديل راهبردهای ســخت و نيمهسخت به تحريم و تعامل دنبال میشــود». او با بيان اينکه انقاب شــوروی، آمريکا را با تهديداتی جدی مواجه کــرده بــود، گفت : «تحليــل آمريکا پس از ســقوط شــوروی، اين بود که دو تهديد ســرخ و سبز متوجه آمريکاســت که تهديد سبز احيای گسل بالقوه جهان اســام با محوريت انقاب اســامی ايران است؛ اگر انقاب اســامی بتواند به اهدافش دست پيدا کند، آمريــکا را بــا چالشهايی جدی مواجــه میکند.» نماينده ولی فقيه در سپاه ادامه داد: «شاخصههای انقاب اســامی در مقايســه بــا انقاب شــوروی، جهانبينی و ايدئولوژی الهــی، رهبری الهی، انگيزه و اراده انقابيــون و نفــوذ مردمــی و رابطه مردم با رهبری هســتند و امروز انقاب اسامی در بسياری از کشــورهای جهان نفوذ معنوی دارد.» او با تأکيد بر اينکه بخش عمدهای از اهل سنت با انقاب اسامی همراه هســتند و اگر عالمی به مقدسات اهل سنت توهين کند، زحمات وحدتگرايی بر باد میرود، گفت: «جهاد اســامی و حماس با ما همپيمان هســتند و شليک موشک از غزه به ســمت رژيم صهيونيستی، موهبت نفوذ معنوی انقاب اســامی اســت. اهل سنت مالزی، افغانســتان و... هوادار ما هستند. اهل ســنت سکولار هم با ما مشکل ندارند؛ اما با وهابيت مشــکل داريم». حجتالاسام ســعيدی در تشريح مصداقهــای تقابل مبنايی انقاب اســامی ايران با آمريکا، گفت: «پشــتيبانی آمريــکا از صدام، دخالت نظامــی ماننــد کودتای نوژه و دخالت نيمهســخت نظيــر فتنــه 88، نمونههايی از توطئههــای آمريکا هســتند. امروز «تعامل» ابزار آمريــکا برای «نفوذ» شده است. معلوم شده هدف آنها فراتر از هستهای بوده و وقتی نتوانستند به هدف خود برسند، بهجای اول بازگشــتند؛ نقد دادهايم و نسيه گرفتهايم و آنها کوتاه نمیآيند مگر ما از آرمانهايمان کوتاه بياييم.»

او ادامه داد : «آمريکايیها دنبال تغيير محاسبات دولتمردان، خواص و مردم هســتند و تغيير ذائقه مردم چالشــیترين اتفاق اســت ». حجتالاســام سعيدی افزود: «وقتی دولتمردان میگويند «چرا با آمريکايیها اينطوری حرف میزنيد که ما را تحريم کنند»، اين تغيير محاســبات است؛ وقتی میگويند «نمیتوان با جهانیســازی مقابله کرد»، اين تغيير محاســبات اســت؛ وقتی میگويند «اميرالمؤمنين بــا رأی مردم حکومتــش محقق شــد»، اين تغيير محاسبات است و وقتی میگويند «مشروعيت خود را از صندوق رأی میگيريم»، اين تغيير محاســبات است». او در تشريح برنامههای آمريکا برای مقابله با انقاب اســامی ايران، گفت: «آمريکا سه برنامه حمايت از عناصر غربگرا و غربباور، شرطیسازی افکار عمومی مردم و تقويت جريان تکنوکراتهای متمايل به غــرب را در دســتور کار دارد». او ادامه داد: «بين امام)ره( و شــهيد بهشــتی از يک طرف و دولت موقت و بنیصدر از ســوی ديگر چالش و اختافنظر بود. در ساير دولتها هم اين اختافات مشاهده میشــود. اين اختافات مبنايی و ريشهای است». حجتالاســام سعيدی در تشــريح تقابل شــهيد بهشــتی و بنیصدر گفت: «ايــن اختافات در چهار حوزه اعتقادات، يعنی منشــأ مشــروعيت و اختيارات ولی فقيه، سياســت خارجی، فرهنگ و مديريت کشور بودند .»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.