ادامه از صفحه2

Shargh - - سیاست -

يــک بار ديگر لازم ميداند از زحمات و تاشهاي روزنامه شــرق و همه رســانههايي کــه با حفظ اســتقال نظر، با انصاف و جوانمردي نســبت به دولــت يازدهم رفتــار کردند و هــم و غم خود را پاسداشــت منافع ملي و دستاوردهاي قابل تأمل دولت که درواقع پيروزي و دستاوردهاي مجموع نظام اســامي و ملــت قهرمان ايران اســت قرار دادند، تقدير و تشکر گردد.

توفيقتــان را در کمك به شــفافيت و آگاهی عمومي آرزو داريم.

دبيرخانه شوراي اطاعرساني دولت

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.