حمایت از رئیسجمهور را ادامه دهیم

Shargh - - سیاست - الهه کولایی

حضور همــراه با حمایت مــردم در روزهای اخیر و تــاش آنها در فضاهای مجازی و حقیقی برای حمایت از رئیسجمهور منتخب، نمایش قدرت مردم اســت در روزهایی که آنها ســختیهای رسیدن به برجام را پشت سر گذاشتهاند و اکنون میخواهند در مسیر مردمسالاری و همگام با ارتقای دموکراســی، شاهد حل چالشهای اقتصادی و مشکات معیشتی خود باشند.

مردمی که در آخرین جمعه اردیبهشــت امسال پای صندوقهای رأی رفتند، تردیدی نداشــتند که همچنان، کمهزینهترین انتخــاب و پرفایدهترین گزینه برای بهبود همهجانبه شرایط کشور، حضور پای صندوقهای رأی و تاش برای به کرسی قدرت نشاندن نامزدهایی است که بر اساس درک و شناخت جامعه، توان و ظرفیت بهتری را در برآوردهکردن نیازها و مطالبات، به نمایش گذاشته یا در عمل اثبات کردهاند.

ما هم مانند همه کشورهای خاورمیانه و غرب آسیا، با چالشهای امنیتی بهویژه در شــرایط پس از تحولات 11 ســپتامبر روبهرو بوده و هســتیم و طرحها، برنامهها و سیاســتهای متنوعــی را برای تأثیرگذاشــتن بر روند تحولات کشــورهای منطقه تجربه کرده و میکنیم و از این دریچه، میتوانیم تمام رفتارهای خود را در سالهای پس از انقاب، نوعی تکاپوی دموکراسیخواهی در بستر منطقه ارزیابی کنیم. گاه این تاش و تکاپو با حضور پای صندوقهــای رأی معنا یافته و گاه بــا حمایت از فردی که با رأی قاطع مردم، رئیسجمهور همه مردم کشــور شــده اســت. به همین دلیل اســت که به نظر میرسد اگر روند تغییرات در جامعه ایــران - نه صرفا تغییرات داخلی بلکه تأثیرات و تحولات جدی در پیرامون کشور ما در ســطح منطقه- را در نظــر بگیریم، حضور مؤثر و تعیینکننــده مردم چه پای صندوقهــای رأی و چه در حمایــت از فرد منتخب، نقش مهمــی در تأمین امنیت کشــور بهعنوان یکی از پیششــرطهای مهم توسعه و تحقق نیازهای مردم داشته و دارد.

مخالفــان و گروههایی که به دلایــل مختلف، اقدام بــه توهین و افتــرا به رئیسجمهــور منتخب میکنند، باید بدانند مردم ایران بهعنوان مردمی توســعهطلب و تعالیجو- که نوستالژی تأثیرگذاری همهجانبه بر تمدن بشری را زنده نگه داشتهاند- برای بهبود موقعیت همه افراد جامعه و تحقق پیشــرفت و توســعه همهجانبه کشــور پای صندوقهای رأی رفتنــد و حال نیز حمایت خود را از فرد منتخب ادامه میدهند. این مسئله از آنجا در شرایط امروز کشــور و منطقه حائز اهمیت است که نهاد انتخابات به دلیل چالشهای موجود در خاورمیانه، با مشــکات فراوانی روبهروست و ایرانیان در سالهای اخیــر، تمام تاش خود را به خــرج دادهاند تا با حضور گســترده خود در ســپهر سیاســی ایران، اندکــی از این مشکات بکاهند.

از یــاد نبریــم کــه تغییــرات جهانــی در عرصــه سیاســتهای داخلی و روابط بینالملل، مسئله حضور مردم ایــران را حتی پــس از انتخابات، بیــش از پیش ضروری کرده است؛ بهویژه با توجه به رقابت قدرتهای بزرگ در منطقه، هوشیاری و حمایت درست مردم ایران، میتواند زمینههای احتمالی طراحیهای خصمانه علیه ملت ایران را از میان برده و به دنیا نشان دهد کشورهای دموکراتیک به دنبال جنگ و ماجراجویی نبوده و نیستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.