حرکت دستهای رنگی بلای جان بافت تاریخی اصفهان

Shargh - - سیاست -

نــام حرکت خود را گذاشتهاند #دستهای_ رنگــی و کارشــان ایــن اســت کــه میرونــد در کوچهپسکوچههای قدیمی شــهر، خانهای تاریخی را پیدا میکنند و با دستهای رنگی، تمام دیوار خانه را با اثر دســت لک میاندازند. برای کارشان دلیل و توجیهــی ندارند، امــا آنها که این نقاشــان جوان و جویای نام را از نزدیک میشناســند، میگویند که در عمل میخواهند با بورژوازی مقابله کنند. بااینهمه حرکتشــان هرچه که باشــد، حتی بشــود آن را جزء هنر خیابانی محســوب کرد یا نه، دودش به چشــم خانههــای تاریخــی اصفهان رفته اســت. این گروه بهتازگی با انتشار عکســی در اینستاگرام، نشان داده که در کوچه ســنگتراشها که یکــی از قدیمیترین محلههای شهر تاریخی اصفهان است، با دستهای رنگی، دخلِ نمای یک خانه تاریخی را آوردهاند. چنین رفتارهای ناهنجاری با آثار تاریخی برای ما ایرانیها آشناست؛ از یادگارینوشتن روی آثار تاریخی تا کندن پوست درختان کهنســال در یزد و فهرج. اینبار اما وندالیســم به رویکردی هنری وارد شــده و افرادی کــه دارند آثار تاریخی کشــور را در یکی از مهمترین پایتختهای فرهنگــی آن نابود میکنند، مدعی هنر نقاشــی هســتند. بازتاب عکس تازه منتشرشده آنها در اینســتاگرام بــا بیش از 800 کامنــت همراه بوده است. گروههای مختلف و کاربران گوناگون، این رفتار ضدفرهنگی آنها را نکوهش کردهاند و حتی یکی از نمایندگان شورای شهر اصفهان، در اینستاگرامش از برخورد با این گروه خبر داده است. جالب اینجاست که رفتار این گروه، نگرانیهایی را هم میان هنرمندان متعهــد ایجاد کــرده و برخی از آنها در اینســتاگرام خــود، هنر را وســیلهای بــرای حفاظــت از میراث گذشــتگان دانســتهاند و نه لگدمالکردن آثاری که میتوانند یــادآور فرهنگ و تاریــخ ایرانیان در زمینه معماری و هنرهای وابســته به آن باشــند. این گروه پیــش از این در کرج نیز دســتبهکار شــده بود، اما خبری در مورد تخریبهای احتمالی حرکتش منتشر نشــده اســت. این اولینباری اســت که یک گروه به صورت هماهنگشده، در زمینه تخریب آثار تاریخی اقدام میکنند و بهجای مسئولان، کاربران شبکههای اجتماعی آنها را مورد نقد و نکوهش قرار میدهند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.