پرنده آبي

Shargh - - سیاست -

صدقههاي تلگرامی شــرق:

این روزها شــیوه بهتری براي دریافت صدقه پیدا شــده است؛ شــیوهای که از طریق تلگرام ممکن میشود. شــما صبحبهصبح که بیدار میشوید، عضو چند گــروه هســتید. گروههایی که گاهی احساســات شــما را مورد حمله عاطفــی قرار میدهنــد. تنها با پنجهزارتومــان میتوانیــد یــک نفر را ســیر کنید، در دیگری با عنــوان با یک قوطی شیرخشــک میتوانید برای ســیرکردن کودکان بیســرپناه و یتیم شــیرخوار اقدام کنید، دیگری از شــما میخواهــد که برای پول کتابهای درسی کودکان در مناطق محروم کمک کنید و... .بیتردید همه اینها رفتارهای خوب و شایســتهای است و کسی دراینباره شک ندارد و این روند هم ادامه خواهد داشــت. تا زمانی که یک نفــر هم عضو گروه اســت این درخواســتها ادامه پیدا میکند. اکثرا هم در این دوراهی ماندهاند کــه اگر کمک نکنند آیا ظالم هستند، از سوی دیگر اعتمادی هم به این افراد ندارند که چه سرنوشتی برای مبلغ اهداییشان پیش میآید. عدهاي توجیه میکنند که مثا پنج، شــش هزارتومان که چیزی نیســت، اما مجموع این مبالــغ که بالاتر از دهها میلیون است چطور؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.