اولین قراردادنفتي در ق IPC به توتا سدالبشكرهبنرييلبا تأ 7 نفره نيیدفهیئتتيامضاشد

نشست «شرق» با حضور صادق زيباکلام و احمد شیرزاد سنگپراکنیها براي ترساندن روحانی است

Shargh - - صفحه اول -

صفحه 4

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.