میزبانی از تروریستها به نفع صلح بینالمللی نیست

ولایتی در دیدار با دبیرکل وزارت خارجه فرانسه:

Shargh - - سیاست -

کريستين ماســه، دبيرکل وزارت امور خارجه فرانسه، ديروز در تهران با محمدجواد ظريف، وزير امور خارجه کشــورمان و علىاکبر ولايتى، مشاور روابــط بينالملل مقام معظــم رهبری، ديدار و گفتوگو کــرد. اين ديدار فرصتى بود تا مقامات کشــورمان يکبار ديگر به برگزاری اجاس ســالانه منافقين در پاريس واکنش نشان دهند. ازهمينرو ولايتى بعد از اين ماقات در جمع خبرنگاران با اشاره به اينکه توسعه روابط با فرانسه در حوزههای سياسى، اقتصادی و بينالمللى مورد تأکيد جمهوری اسامى است، گفت: اقدامات خصمانهای که در پاريس صورت گرفت، مورد مخالفت ماست و طبيعتا ميزبانى از تروريستها يا کسانى که سابقه تروريستى مثل منافقين دارند، بهنفع صلح منطقهای و بينالمللى نخواهد بود.

به گزارش ايسنا، او به همکاریهای اقتصادی و قرارداد نفتى با شرکت توتال نيــز پرداخت و گفت: مبادلات ايران با فرانســه 400 درصد افزايش يافته؛ يعنى چهاربرابر شــده و بهخصوص اقــدام اخير بين وزارت نفت و شــرکت توتال نقش بسيار مهمى را در توســعه روابط ايران و فرانسه ايفا مىکند.

ولايتى با اشــاره به نزديکى مواضع دو کشــور در بســياری از مســائل منطقهای نســبت به ديگر کشــورهای غربى، اظهار کرد: در صحبتهايى که با آقای کريســتن ماســه داشــتهام، تأکيد کردم که ما از تماميت ارضى ســوريه، عــراق، لبنان و يمن و کل کشــورهای منطقــه حمايت مىکنيم. بنابراين با اينکه در داخل عراق بخشى خواهان جدايى و استقال هستند، قطعا جمهوری اســامى ايران با اين تجزيهطلبىها مخالف است و حتما از تماميت ارضى و حکومت مقتدر مرکزی حمايت مىکند.

رئيــس مرکز تحقيقات اســتراتژيک مجمع تشــخيص مصلحت نظام بعد از اشــاره به اشتراکنظرها ميان ايران و فرانســه خاطرنشان کرد: اگر اين کشور از سياستهای خلقالســاعه ترامپ تبعيت نکند، قطعا به نفع مردم و آينده فرانســه است. خرســنديم که آنها به سمتى مىروند که باز هم مســتقلتر از آمريکايىها باشند و اين نوع حرکات هم در فرانسه تکرار نشود. دبيرکل وزارت اروپا و امور خارجه فرانسه نيز گفت: اقدامات مثبت و ارزشــمندی در حال تحقق بوده و در ديدارهای خوبى که در اين ســفر داشــتم، امکان بررســى وضعيت روابط و تاش جدی برای گســترش آن فراهم شد.

گفتنى است، بهرام قاسمى، ســخنگوی وزارت امور خارجه، نيز ديروز در حاشــيه همايش بينالمللى مبارزه با گردوغبار يکبار ديگر به نشست ســازمان منافقين در پاريس واکنش نشان داد و گفت: دائما نسبت به اين مســئله اعتراض شده و ما از رفتار فرانسه گايهمند هستيم و به آنها تذکر دادهايم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.