قوه قضائیه پرچمدار حمایت از حقوق عمومی و آزادیهای مشروع مردم شود

Shargh - - سیاست -

پایگاه اطلاعرســانی مقام معظــم رهبری:

حضرت آیتالله خامنهای مقام معظــم رهبری صبح دیروز در دیدار رئیس و مســئولان قوه قضائیه و رؤســای کل دادگســتریهای سراســر کشــور، بــا اشــاره به صلاحیتهــا و جایگاه قانونی بســیار بالا و ویژه این قــوه و تأثیرگذاری آن در مدیریت کلان کشــور، نگاه تحولی در همه عرصههــای قوه قضائیه را ضروری برشــمردند و گفتند: «قــوه قضائیه بایــد پرچمدار حقوق عمومی در جامعه شود و در هر زمینهای که لازم بود، از حقوق مردم با قدرت دفاع و با متخلفان و قانونشکنان مقابله کند».

حضــرت آیــتالله خامنــهای، «نــگاه تحولی و جهادی» در برنامهریزیها و اقدامات در قوه قضائیه را ضروری خواندند و با اشاره به جایگاه قانونی بالای این قوه و تأثیرگذاری آن بر دو قوه دیگر و در مســائل عمومی کشور گفتند: «در قانون اساسی تصریح شده اســت که نظارت بر حُسن اجرای قوانین و نظارت بر حسن اجرای امور بر عهده قوه قضائیه است و دیوان عدالت اداری و ســازمان بازرسی کل کشور بهعنوان دو بازوی اصلی قوه، مســئولیت این دو وظیفه مهم را بر عهده دارند».

مقام معظــم رهبری بــا تأکید بر اســتفاده قوه قضائیه از ظرفیتهای قانونی، خاطرنشــان کردند: «احیا و استیفای حقوق عامه و حمایت از آزادیهای مشروع مردم از وظایف مهم قوه قضائیه است و این قوه باید پرچمدار این موضوعات باشد و با مخالفان و معارضان حقوق عمومی در هر جایگاهی، مقابله کند».

ایشــان موضوعاتی همچون مســئله انتخابات، ریزگردهــا و بورســیهها را نمونههایی از عرصههای لازم برای حمایت از حقوق مردم برشمردند و گفتند: «البته در موضوع بورســیهها، موضوع به درســتی پیگیری نشد و آن کاری که باید انجام میشد، محقق نشد».

مقام معظم رهبری، حضــور رئیس قوه قضائیه در مجامــع فراقوهای همچون شــورایعالی امنیت ملی و شــورایعالی انقلاب فرهنگی و شورایعالی فضای مجازی را از دیگر ظرفیتهای قانونی این قوه برشــمردند و تأکید کردند: «آیــتالله آملیلاریجانی بهواسطه شــخصیت و فضل علمی قطعا میتوانند در این مجامع تأثیرگذاری بالایی داشته باشند».

حضرت آیــتالله خامنــهای، پیگیــری حقوقی مســائل و قضایــای بینالمللــی را نیز بســیار مهم دانســتند و تأکیــد کردنــد: «قــوه قضائیــه باید در موضوعاتــی همچــون تحریمهــا، مصادرههــای آمریکاییها، تروریســم یا حمایت از شــخصیتهای مظلــوم دنیا همچون شــیخ زکزاکی یــا حمایت از مســلمانان میانمار و کشمیر، از جایگاه حقوقی وارد شــود و نظر حمایتــی یا مخالفت خــود را قاطعانه اعلام کند تا در دنیا منعکس شود».

ایشــان، نقشآفرینــی در موضوع «آســیبهای اجتماعی» را از دیگر وظایف قوه قضائیه دانستند.

مقام معظم رهبــری در ادامه، لازمه پیشــرفت کارها در دســتگاه قضائی و ایجــاد تلقی عمومی از قوه قضائیــه بهعنوان مجموعــهای «نجاتبخش، امیدبخــش و آرامشبخــش» را برخــورد جدی با تخلفات دانســتند و بــا قدردانی از اعزام بازرســان نامحسوس و ناشناس به شهرهای مختلف با هدف کشــف و برخورد با تخلفات، افزودند: «بازرسیها را هرچــه میتوانید افزایش دهید و قــوه قضائیه را از درون اصــلاح کنید». حضرت آیــتالله خامنهای به برخــورد و مجازات متخلفــان و در عین حال، حفظ آبروی نزدیــکان و اعضــای خانواده آنهــا، تأکید و خاطرنشــان کردند: «البتــه در جایی که آبروی نظام در معرض خطر اســت، حفظ آبروی نظام اســلامی مقدم و مهمتر اســت، زیرا مردم مسائل را میبینند و متوجه میشوند و نباید اینگونه احساس شود که قوه قضائیه با متخلفانِ قضائی، برخورد نمیکند».

ایشــان، «تشــویق قضات عادل و درســتکار» را مکمــل «تنبیه و برخــورد با متخلفــان» خواندند و خطاب به مســئولان قضائــی خاطرنشــان کردند: «قضات عادل، شجاع، قاطع، منصف و پرکاری را که بهشدت خداترس هستند و عالمانه و بدون ملاحظه قضاوت میکنند، مشهور و به جامعه معرفی کنید».

«حقــوق آمرانبهمعــروف و ناهیانازمنکــر» موضــوع دیگری بود که مقــام معظم رهبری بر آن تأکید کردنــد و افزودنــد: «برخی مکــررا میگویند بعضی اصول قانون اساسی معطل مانده است، اما گویا آنها، اصل هشــتم قانون اساســی را که مربوط بــه امربهمعــروف و نهیازمنکر اســت، جزء اصول قانون اساســی نمیدانند و بــه این امر واجب توجه نمیکنند».

ایشــان با اشــاره به حمایت بیانی و عملی خود از آمرانبهمعــروف، این کار را وظیفــه قوه قضائیه خواندند.

حضرت آیــتالله خامنهای همچنین بر مســئله «آمــوزش عمومــی» و در پیشگرفتــن روشهای جذاب در آموزش حقوق مردم به آنها، تأکید کردند.

ایشــان در جمعبنــدی سخنانشــان، مراقبت از نعمتهای الهی را ضروری خواندند و خاطرنشــان کردند: «نعمت جوانان، نعمت جمهوری اســلامی، نعمــت قــوه قضائیــه و تواناییهــای آن و نعمت همراهی و محبت و اطاعت مردم نســبت به نظام و انقلاب اسلامی، از جمله نعمتهای بزرگ پروردگار هســتند و همه باید مراقبت کننــد که این نعمتها تضییع نشود و از آنها استفاده حداکثری شود».

مقام معظم رهبری در ابتدای این دیدار با تجلیل از شخصیت شــهید آیتالله بهشتی بهعنوان معمار قوه قضائیه جمهوری اســلامی، افزودند: «نام شهید بهشــتی با قوه قضائیه پیوند خورده است زیرا وی با نیت خالص و با اندیشــه راهبردنگر و با تفکر ایجاد بنای جدید دســتگاه قضائی در جمهوری اســلامی، وارد این قوه شــد و با دانایی و نگاه تحولی، خدمات شایانی را در مدتی کوتاه انجام داد».

حضــرت آیتالله خامنــهای همچنین با اشــاره به حضــور شــخصیتهای برجســته در رأس قوه قضائیه در طول ســالهای پــس از انقلاب، آیتالله آملیلاریجانــی را شــخصیتی برجســته و دارای شایســتگیهای بــالای علمــی، عملــی، معنوی و فکری دانســتند و ضمن قدردانی از زحمات ایشــان و مســئولان دســتگاه قضائی، خاطرنشــان کردند: «در ســالهای اخیر کارهــای مهم و با ارزشــی در قوه قضائیه انجام شــده اســت و ایــن اقدامات باید با شــیوههای مؤثر تبلیغی، بــه اطلاع افکار عمومی رســانده شود». پیش از سخنان مقام معظم رهبری، رئیس قوه قضائیه گزارشی از خدمات و فعالیتهای این قوه بیان کرد.

آیــتالله آملیلاریجانی با اشــاره به توصیههای مقام معظم رهبری به مســئولان دستگاه قضائی در سال گذشــته، گفت: «مبارزه با مفاسد و تخلفات در درون قوه قضائیه و نظارت جدی بر عملکرد قضات، تصویب و ابلاغ برنامه چهارم توســعه قضائی، ابلاغ دســتورالعمل ســاماندهی زندانیــان و کاهش پنج درصــدی تعداد آنهــا، تربیت نیروهــای متخصص، تدویــن لوایــح قضائی مؤثــر، انعکاس رســانهای فعالیتهای قوه قضائیه، ارائه آموزشهای حقوقی و قضائی به مردم، تبیین دستاوردهای حقوق بشری جمهوری اسلامی ایران و تلاش برای احیای حقوق بشــر اســلامی ازجمله اقدامــات و برنامههای این دستگاه در یک سال اخیر بوده است».

رئیس قوه قضائیه با اشــاره به ورود بیش از 1۵ میلیون پرونده به دســتگاه قضائی در ســال گذشته خاطرنشــان کــرد: «تدویــن دســتورالعمل پیگیری سیاســتهای اقتصــاد مقاومتی، مبارزه با مفاســد اقتصــادی و تأمین امنیت اقتصادی، توســعه منابع انسانی و افزایش تعداد قضات، توسعه فناوریهای نویــن و اهتمــام بــه پژوهــش، بخش دیگــری از فعالیتهای قوه قضائیه بوده است».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.