الو شرق 88640260

Shargh - - سیاست -

sharghline@sharghdaily.ir پیامک: 30004699

تخلف اتوبوسهای برونشــهری: بعد از ساعت 22:30 شــب اتوبوسهــای گرگان- تهــران پس از خارجشدن از پایانه برای پُرکردن صندلیهای خالی مدتی طولانی توقف و مســافر ســوار میکنند و این مســئله باعث شــده با تأخیر حرکت کنند و اعتراض مسافران هم هیچ تأثیری ندارد. مسئول رسیدگی به اینگونه تخلفها کیست؟

احمدی گلایــه از تلویزیــون: چــرا در تمام ســریال یا فیلمهایی کــه درباره اهــواز ســاخته و نمایش میدهند، خانوادهها را بدبخت و بیچاره و درمانده جلوه میدهنــد، درحالیکه وضــع اهوازیها از لحاظ مالی خوب اســت و لزومی ندارد تلویزیون مردم اهواز را اینگونه به تصویر درآورد. از اهواز

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.