تازههای تابستانی تئاتر

Shargh - - هنر -

گروه هنر: در این روزهای گرم تابســتانی نمایشهای تازهای اجراهایشان شــروع میشــود و در این رابطه میتوان به اجراهای «ما هیچ ما نگاه»، «اخککندو»، «بیستویک» و «بهمن کوچیک» اشاره کرد که در تالارهای آفتاب، قشقایی و شهرزاد اجرا میشوند. ما هیچ ما نگاه

نمایــش «ما هیچ ما نگاه» به کارگردانی منصوره علیمددی در تئاتر آفتاب روی صحنه میرود.

«ما هیچ ما نگاه» نمایش جدید منصوره علیمددی اســت که عنصر تئاتــر فیزیکال را همــراه دارد. ایــن نمایش شــامل بخشهایی از پنج نمایشنامه: صــدای پا، آمد و رفت، آخرین نوار کراپ، آخر بازی و چهار از ســاموئل بکت و فلســفه دراماتیزه او اســت. منصوره علیمددی که کارشناسیارشــد خود را از دانشگاه کمبریج در رشــته کروگرافی گرفته است، پیش از این نمایشهای «سمفونی بدن» و «باد کولی» را طراحی و کارگردانی کرده است.

در «مــا هیچ ما نگاه» هدیه بهادری، احمد بهاروند، آرتا جوادیاقدم، ریحانه جمشــیدیان، بشــرا خادملو، ملیکا رشــیدزاده، هخا زیبایی، سارا زینالی، امیر ســلمانی، سحر شــکوهی، رادین فخاریه، آیدا کایینی، مهسا لطیفی، مطهره مشــهدی، گلناز مظهری و الــدوز نژادی به ایفای نقش میپردازند.

«مــا هیچ ما نگاه» از دهــم تا چهاردهم تیر ســاعت ۱9:45 در تئاتر آفتاب، واقع در خیابان آفریقا، قبل از چهارراه جهان کودک، ابتدای کوچه کمال، پلاک 26 روی صحنه میرود. اخککندو

هادی عامــل، کارگردان نمایــش اخککندو، در شــب افتتاح این اثر نمایشــی در تالار قشــقایی گفت: «اخککندو» نمایشی است پژوهشی با نگاهی به آیینها و سنتهایی که متأسفانه فراموش شدهاند.

به گزارش ایرانتئاتر، هــادی عامل در ادامه مطلب فوق افزود: آیین «دیگبهســر» که گونهای از نمایش شادیآور ایرانی است و کشورهایی نظیر ترکیه، یونان و برخی کشــورهای اروپایی سعی دارند این آیین را به نام خودشان ثبت کنند، این در حالی است که تبریز، آذربایجان، خراسان و کشورهای آذریزبان در این شیوه اجرائی پیشگام هستند.

وی با اشــاره به نویسندگی این اثر نمایشــی از سوی محمد مساوات گفت: به دلیل فرصت کوتاه زمانی و عدم امکان بازنویسی این اثر، شیوه اجرائــی با متن کمی فاصلــه دارد. «اخککندو» در فضــای کارگاهی و اتودهای تمرین از نو زاده و در دو ســال پژوهش دستخوش تغییراتی نیز شد.

هادی عامل در پایان افزود: ۱4 ســال پیش با مردی در این سالن روی صحنه رفتم و دســتیاریاش را کردم که خــود را مدیون وی میدانم و امیدوارم به تئاتر بازگردد.

دســتیاری مردی را کردم که همچنان مدیونش هســتم، ایکاش به تئاتر بازگردد، کمااینکه نمایش ایرانی بســیار درخشانی را کار کرد که در همان ســالها بهراحتی از خجالت آثاری نظیر شهر قصه درآمد. فرهاد اصلانی مردی اســت که بــه او مدیونم، اگر خوبم یا بدم شــاگرد فرهاد اصلانیام.

بازیگــران این نمایش بهترتیــب ورود عبارتانــد از: حمید رحیمی، شــهرام مســعودی، محمدرضا ایمانیان، مریم ســالمی، لبخند بدیعی، فاطمه عباسی، مرضیه موسوی، میثم یوسفی و امیر اورعی. بیستویک

بهادر مالکی، صداپیشــه عروســک محبوب فامیلدور، از پنجشنبه، هشــت تیرماه، نمایش «بیســتویک» را در پردیس تئاتر شــهرزاد روی صحنه میبرد. نمایش «بیستویک» با نویسندگی، طراحی و کارگردانی بهادر مالکی هرروز ســاعت2۰ به مدت 3۰دقیقه در ســالن سه پردیس تئاتر شهرزاد روی صحنه میرود.

نمایش «بیســتویک» که تنها به مدت ۱4 شب روی صحنه خواهد

بــود، حکایت تنهایــی تمام خروسهایی اســت که بیمــرغ ماندهاند. «بیســتویک» یک کار تکنفره عروسکی بهشــمار میرود که به شیوه توپودســت اجرا میشــود. در شــیوه توپودست، عروســک به شکل توپ بر ســر انگشت دســت بازیدهنده قرار میگیرد و از آن بازی گرفته میشود. در توضیح این نمایش آمده: «هر جوجه برای آزادشدن از تخم باید بیستویک روز در آن تنها بماند. این یک قانون بدیهیست.» بهمنکوچیک

«بهمنکوچیــک» به کارگردانی مهران نائــل از هفت تیر در پردیس تازهتأسیس شهرزاد روی صحنه میرود.

در «بهمنکوچیــک» که متن آن از ســوی اعضای گروه و بر اســاس بداههپردازی نگاشته شده، محمد بحرانی، امیر سلطاناحمدی، مهدی شاهپیری و مهران نائل ایفای نقش میکنند.

مهران نائل پیش از این کارگردانی نمایش «دژاوو» را بههمراه ژولین گرهارد که پروژه مشترک ایران و آلمان بود برعهده داشت.

در خلاصه داستان «بهمنکوچیک» که کاری از گروه تئاتر بیدل است، آمده: ســیگار، برگ خردکرده توتون اســت که در کاغــذ نازکی پیچیده میشــود. برای کشــیدن، یک طرف آن را آتش میزنند، و از طرف دیگر -کــه معمولا فیلتــر دارد- هوا را بــه درون ریهها میکشــند که به آن «پُــکزدن» میگویند. نیکوتین موجود در دود توتون باعث خوشــحالی میشود. ســیگارها اســمهای مختلفی دارند. یکیشان «بهمن» است. وقتی مدل کوچکش باشد به آن «بهمنکوچیک» میگویند. سیگار برای ســلامتی خیلی بد است و خیلی هم ضرر دارد. سیگار اعتیادآور است و عامل اصلی ســرطان هم شناخته شده اســت. این چیز خطرناک اگر نام یک آدم باشد، دیگر خیلی بدتر است.

بهمنکوچیک به مدت یک ماه ساعت 2۱:۱5 در پردیس تئاتر شهرزاد، واقع در خیابان حافظ، خیابان نوفللوشــاتو، نبش خیابان رازی، شماره ۷4 روی صحنه میرود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.