جدول2861 طراح:بیژنگورانی 

Shargh - - جامعه -

افقی:

1- مرحبا، آفرین- شــعر- نیستی 2- صاحب کاراز آثار استاد شــهید مرتضی مطهری 3- دریا – چو... میشــدم گفتم که بردم گوهر مقصود- بتی در عصر جاهلیت- پیش درآمد آشــغال 4- ســطل آبکشی از چاه- دســتمال بزرگ که وسایلی را در آن میپیچنداســب اصیل و تنــدرو 5- دید و نظر- منــزل آذریبداخــلاق 6- برانگیختگــی درونــی- دل آزردگــیســرزمین 7 – آپارتمانهای مســتقر در یک مجموعه مســکونی بزرگ- دفتــر حســاب روزانــه- اتومبیل آلمانــی 8- تکرار حرفی از الفبا- یاری دهنده- همان ســانتیمتر است- بله شــیرازی 9- بوسه- شهرهای عرب- فیلمی ســاخته مجید مجیدی 10- جلادهنده کفش- زشــت و ناپســند- وضع موجود 11- دلیریاز اقــوام ایرانی- مربوط به نبی 12- فیلمی ترســناک و مشــهور ســاخته ویلیام فریدکین- زیبارو- سخنان بیمار تبدار 13- داخل- دارای درجه بالاتر از استوار در ارتــش- دود- مجــرای خون 14- نوشــتهای که هنوز تنظیم نهایی نشــده است- لیاقت 15- لوکسبیخردی – تندرستی.

عمودی:

1- خارپشت اســترالیایی- اسب سرکش- تحرک قلــب 2- آبســتنی- تدبیرکردن 3- کلــه- ضروریآنگونه- دو دلی 4- ســود- ســتاره دنبالهدار- مدفن ناصر خســرو 5- خــاک- عنــوان شــاهزادگان دوره صفــوی- از بیماریهای عفونــی خطرناک 6- نوعی گلوله برای تمرین نظامی- ســرمازا- شهری در برزیل

7- پوششــی برای زنان ایرانی در قدیم- ســواره- قابل شنیدن 8- شــهری تاریخی بین اصفهان و نائین- اهرم جابهجایی اجســام ســنگین 9- عمومیتر- جستوجو و پژوهــش- شــهری در لرســتان 10- نــازل شــده در مدینــه- عجلــه و تنــدی- جامه پشــمی دســت باف

11- کشتهشدن- تنه درخت- رایج و متداول 12- شکوه و جلال- اســب سرکش- سوره زنان 13- تکرارش دانه تند خوراکی اســت- ســخنور- نوشــتاری- آب دهان 14- مــکان خلــوت و دور از نظــر دیگــران- دربهدری 15- نشانه- گاو شخمزن- واحد پول مالزی.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.