سودوکوسخت1857

Shargh - - جامعه -

قانونهاي حل جدول سودوکو:

۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك تا 9 نوشته شود. بدیهي است که هیچ عددي نباید تکرار شود. 2- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا 9 باید نوشته شود و در نتیجه هیچ عددي نباید تکرار شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.