تریبون و قلم را از بهمنش گرفتند

Shargh - - ورزش - منصور برزگر پپیشکسوت کشتی

زماني با صدای عطاالله بهمنش آشــنا شــدم که 10سال بیشــتر نداشتم؛ 60 ســال پیش وقتی که این مرحوم داشت مســابقه وزنهبرداری محمد نامجو را از رادیــو گزارش میکرد. آنموقع همــه مردم رادیو نداشــتند. رادیوها اندازه تلویزیون بود و باتری ماشین میخــورد. از آن بــه بعــد بود که شــیفته صدایش شدم و همیشــه گزارشهایش را گوش میکردم. او کســی بود که در تمام رشتههای ورزشی تبحر داشت و علــوم و فنــون همه را بهخوبی بلد بود. بیشــتر از همه به کشــتی خیلی مســلط بود. وقتی کشتی را از رادیو یا تلویزیون تفســیر میکرد، فکر میکردی کنار تشک کشــتی نشستی و داری آن مسابقه را از نزدیک میبینی. او حتی دورهای دبیر فدراســیون کشتی بود. خاطره خوبی که از ایشــان دارم به بازیهای المپیک 19۷6 مونتــرال برمیگردد. مــن در آن بازیها مدال نقــره گرفتم. وقتی که به ایران برگشــتم، دیدم همه مردم، دوســتان و آشــنایان که به دیدنم میآمدند از گزارش بهمنــش تعریف میکردند. داور در کشــتی مــن زمان را نگه داشــته بود تا بــه نفع حریف عمل کنــد، بهمنش در این لحظه بــا فریاد گزارش میکند که مردم قســم به خدا و ائمه، داور این کار را میکند تــا مدال را از برزگر بگیرد. عطاالله بهمنش از مفاخر ورزش ایران بود که متأسفانه بهخاطر رفتارهای بدی که با او شــد، در انزوا بهســر برد. من در این ســالها چندبــار به دیدنش رفتم و حتی این اواخر ایشــان به یکی از نشــریات دعوت شدند که از من هم خواستند در ایــن مراســم حضور داشــته باشــم. مــن در آن مراســم از افتخارات و بزرگــی زندهیاد صحبت کردم که در آن ســالها چه خدماتی به ورزش ایران ارائه کردند. ایشــان هم خیلی خوشحال شــدند و دیدند هســتند کسانی که در این شــرایط قدردانشان باشند. متأســفم برای اینکه میبینم عطــاالله بهمنش باید در چنیــن شــرایطی از بین ما بــرود. واقعا نمیدانم که این حســم را بایــد چطور بیان کنم. مــا ایرانیها کلا همینطور هســتیم و بهراحتی مفاخر و بزرگان را کنار میگذاریم. بهمنش در زندگیاش با مســائل و مشــکلات زیادی دستبهگریبان بود. هرکسی عشقی دارد. عشق بهمنش هم نویسندگی و گزارشگری بود. وقتی تریبون را از بهمنش گرفتند، زندگی را هم از او گرفتند. بهمنــش همانموقع از دنیا رفت و عمرش تمام شد که تریبون و قلم را از او گرفتند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.