ورزش ایران به بهمنش بدهکار است

Shargh - - ورزش - محمد نصیری پیشکسوت وزنهبرداری

مردم ورزشدوســت ایران تســلیت. مردمی که میدانیــد عطاالله بهمنــش چه گوهــر گرانقدری بود. بزرگمرد مفســر ورزش ایــران از میان ما رفت. مردی که بدون شــک همه قهرمانان و پیشکسوتان آن سالها مدیون گزارشها و تفسیرهای بینظیرش هســتند. در دوران طلایی ورزش ایران )دهههای 40 و 50( تنهــا عطاالله بهمنش بــود که یکتنه ورزش کشور را در مشتش داشت و از فوتبال گرفته تا کشتی، وزنهبــرداری، دوومیدانــی و... همه مســابقهها را گزارش میکرد. مردی که وقتی پشت میکروفون قرار میگرفت، با آن صدای جذاب و نافذش یک ملت را از خود بیخود میکرد. چــه از تریبون تلویزیون چه رادیــو. بدون اغراق میگویــم، مرحوم بهمنش حق زیادی بر گردن شــخص خود من داشت. وقتی بعد از مســابقههایم گزارشهایش را میشــنیدم آنقدر به وجــد میآمدم که انگار دوبــاره لحظه وزنهزدن و مــدال گرفتنم جلوی چشــمم میآمــد. بهمنش حتی بعــد از خداحافظیام از دنیــای قهرمانی، من را مدیون خودش کــرد. فیلمی دربــاره زندگینامه من ســاخته شــد که صدای نازنین او روی آن ضبط شــده اســت. چه یادگاری از این بهتر و بزرگتر برای من میتواند، باشــد. اما افسوس کسی قدر و ارزش او را ندانســت. همه ترکش کردنــد. عطا در عرض 40 روز دو دختــر جوانــش را از دســت داد. کمرش شکست و برای همیشه در بســتر بیماری افتاد. تنها کســی که در سالها گوشهنشــینیاش همیشه به او ســر میزد، بهرام افشارزاده بود. خود من هم زمانی که به ایران برگشتم چند باری به ملاقاتش رفتم و از او عیــادت کردم. جامعه ورزش به بهمنش و امثال او بدهکار است. اصلا این رسم ما ایرانیها است که وقتی کسی پا به ســن میگذارد، فراموشش کنیم. با بهرام افشــارزاده هم همین طور رفتار کردند و گفتند چون پیری باید بروی. مگر تجربه 50ساله افشارزاده یا بهمنش به همین راحتی به دست آمده که بروند. تاماش آیان، رئیس فدراســیون جهانی وزنهبرداری 80 ساله اســت و دارد بر وزنهبرداری دنیا حکومت میکنــد. این رفتارهــا و برخوردها فقط در کشــور ماســت. بهمنشها و افشــارزادهها را شاید بتوان از دنیای ورزش محــو کرد اما تجربه آنان را هرگز. آنها برای همیشه در این عرصه میمانند و جزئی از تاریخ این سرزمین هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.