حواشی خط هفت مترو به جدل کشيد

Shargh - - صفحه اول -

گروه جامعه، معصومه اصغری:

از روزی که شهردار تهران در روزهای بعــد از انتخابات با عجله، هفت ايســتگاه از خط هفــت مترو تهــران را افتتاح کرد، خيلی زود، آمادهنبودن اين ايستگاهها و عدم ايمنی در ايســتگاه و تونلها از ســوی برخی کارکنان مترو و شــهروندان بــا عکسهايی در فضــای مجازی و گزارشهای اعضای شورای شهر تهران مطرح شد. معاون ترافيک شــهردار تهــران و مديرعامل مترو تهــران که پس از مدتها روز گذشــته بــرای ارائه گزارش عملکرد، به شورای شهر تهران آمده بودند، توضيحاتی را هم درباره خط شش و هفت مترو ارائه کردند که اين توضيحات باز هم زمينه بروز حواشی شــد. مازيار حســينی، معاون حملونقل و ترافيک شــهردار تهران، در گزارش مفصــل خود اعلام کرد برای ساخت خط هفت مترو ۲0 هزار ميليارد تومان هزينه شــد. معاون حملونقل و ترافيک شهرداری تهــران، با بيان اينکه خط هفــت دارای ويژگیهای خاصی اســت، گفت: ايــن خط متــرو، عميقترين خط متروی پايتخت اســت کــه از زير همه خطوط مترو رد میشــود؛ بهگونهای که در برخی مواقع به دليل بالابودن ســطح آبهای زيرزمينی کارگران در آب کار میکردند. حســينی با بيان اينکه در حفاری تونل خط هفت با پديدههای عجيبی روبهرو شديم، گفت: در ميدان قيام با شــبکه آبی مواجه شديم که به دشــت ملارد میريخت، اما هيچکس از آن خبر نداشــت و متولی هم نداشت. معاون حملونقل و ترافيک شــهرداری تهران با بيــان اينکه خط هفت اولين خطی اســت که تماما توســط TBM ساخته شــده و از زير تمام خطوط متــرو به غير از خط پنج عبــور میکند، گفت: اين خط مترو از بخش تحتانی اتوبــان امام علی)ع( و از تــراز پايين تونل توحيد و نصر عبور میکند و دو پســت فشــار قوی برق دارد و اوليــن خط مترويی اســت که با پســت برق خود وارد مدار میشــود. او با بيان اينکه ۳۵0 دســتگاه پلــه برقی و صد آسانســور در اين خــط پيشبينی شــده، گفت: درحالحاضــر ۵۴ پلهبرقی آن نصب شده اســت. او نام خط تهران – پرند را خط هشت گذاشت و در تشــريح ويژگیهای آن گفت: سرعت اين خط ويژه اســت؛ به گونهای که 1۲0 کيلومتر در ســاعت میتواند حرکت کند و ۳٨ دقيقهای مسير شــاهد تا پرند طی میشــود. معاون حملونقل و ترافيک شــهرداری تهران درباره خط شش مترو نيز که با تأخير دوســاله مواجه اســت، گفت: اين خط پيشرفت 70درصدی دارد و اولويت اول ما در حوزه بهرهبرداری از ايستگاه امام حسين)ع( تا دولتآباد اســت. وی با بيان اينکه هزارو900 ميليارد تومان در حوزه ناوگان مترو ســرمايهگذاری کرديم، گفت: در روزهای آتی ۶۶ واگن وارد مدار میشــود که ســه واگن دوطبقه و يک لوکوموتيو برای خط پنج است و مابقی در خط سه و هفت وارد میشود، اما اولويت ما کاهش ســرفاصله قطار در خط سه مترو است. معاون حملونقل و ترافيک شهرداری تهران با بيان اينکه با هزارو 900 ميليارد تومان توانســتيم ۳00 و اندی واگن بسازيم، گفت: البته ما حداقل به دو هزار واگن احتياج داريم که اميدواريم با کمک دولت اين مسئله حل شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.