قصور پزشکی درپرونده کيارستمی محرزبود

Shargh - - صفحه اول -

گروه جامعه:

روز گذشــته، دکتر احمد شجاعی، رئيس سازمان پزشکی قانونی کشــور، در نشست خبری اين ســازمان با اشــاره به پنج حوزه پزشــکی که بيشترين شــکايتها در اين حوزهها به پزشــکی قانونی ارسال میشود، عنوان کرد: «بيشترين شکايتهای پزشکی به ترتيب مربوط به جراحی زنان و زايمان با رشــد ۲۲/7 درصدی نسبت به سال 9۴، سپس جراحی عمومی با ۵۴.7 درصد رشد نسبت به ســال 9۴، سپس جراحی ارتوپدی با ۲1 درصد رشــد نســبت به سال 9۴، سپس دندانپزشــکی با ۲۶.۶ درصد رشد نسبت به سال 9۴ و پزشــکی عمومی ۴۲ درصد رشد نسبت به سال 9۴ اســت». مطابق آمار ارائهشــده در اين نشست خبری هزارو ٨٨٥ پزشــک در ســال 9٥ با شــکايت بيماران محکوم شــدند.او همچنين ســال 9۵ را سالی سخت برای اين سازمان توصيف کرد و گفت: حادثه تروريستی حله، حادثــه قطــار و حادثه پلاســکو عملياتهای ســنگينی بودند که همکاران من در پزشــکی قانونی در کوتاهترين زمان ممکن برای شناسايی قربانيانشان اقدام کردند. در حادثه تروريســتی حله عراق اجســاد ســوخته و 90 قطعــه از اعضای بدن برای پزشــکی قانونی ارســال شــد که فقط هويت آنها بــا آزمايش «دیانای» قابل شناســايی بود.شــجاعی در ادامه از ثبت اطلاعات ژنتيک بيــش از 10 هزار نفر از مجرمان و متهمان سابقهدار در بانک اطلاعات ژنتيک خبر داد و افزود: امسال نيز در صورت تأمين اعتبارات اطلاعات ۳0 هــزار مجــرم را وارد ايــن بانک خواهيــم کرد. به گفته شجاعی، مشاغل پرخطری مانند خلبانی، خدمه پروازی، آتشنشــانی، خبرنــگاری و... نيز جزء گروهی هســتند که نمونهبرداری ژنتيکی از آنــان در اولويت اســت.رئيس ســازمان پزشــکیقانونی، در پاسخ به سؤال خبرنگار «شرق»، مبنی بر نتيجه پرونده مرحوم کيارســتمی که هماکنون به ســازمان پزشکی قانونی ارسال شده است، گفت: «پزشکی قانونی يک سازمان کارشناسی است و نسبت به هيچ پروندهای اظهارنظر غيرکارشناسی نداشتهايم. ما قسم جلاله میخوريم که هيچ پروندهای نبوده که فلان کس بگويد طور ديگری دربارهاش نظر بدهيم و سفارشی درباره آن بکند. درباره ايشــان متأسفانه به ما اجازه ندادند جسد برای بررسی بيشــتر به پزشکی قانونی ارجاع شــود؛ بنابراين بدون انجام نمونهبرداری و آزمايشــات لازم پيکر ايشان دفن شد؛ اما مدتی بعد پرونده را برای ما فرستاده و خواستند درباره علت مرگ اظهارنظر کنيم. اگر ما نمونهبرداری و آزمايشــات خود را انجام داده بوديم، میتوانســتيم بگوييم در رونــد درمان مرحوم کيارســتمی قصوری شــده يا خيــر ». او تصريح کرد : «بهدليل اينکه جســد مرحوم کيارســتمی برای کالبدگشــايی به اين سازمان منتقل نشــد، سازمان نتوانســت به دليل اصلی مرگ اين کارگردان برســد؛ اما در بررسی پروندههای پزشکی کيارستمی، قصور پزشکی در مراحل درمان محرز شد .» دکتر کامران ســلطانی، مدير کل امور کميســيونهای پزشــکیقانونی نيز در توضيح بيشــتر پرونده مرحوم کيارستمی گفت: بعد از فوت مرحوم کيارستمی و قبل از اينکه خانوادهاش شکايتی را مطرح کنند، موضوع در نظام پزشکی بررسی و قصور پزشکی در آنجا تشخيص داده شد که اين موضوع منجر به صدور رأی انتظامی از هيئت نظام پزشکی شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.