توتال فرصت موفقيت اعتدالگرايی در زمينه بينالمللی

Shargh - - صفحه اول - منصور معظمی . عضو هیئت علمی دانشگاه

زمانی کــه انديشــکده «مرکز امنيــت نويــن ايــالات متحــده» )CNAS( مفهــوم کارآمــدی تحريمهــای سياســی و اقتصادی را بهعنوان يکــی از ابزارهای نوين سياســت خارجی ايــالات متحده، بــه دولت ترامپ معرفی کرد، هشــدار داد که رويکــرد يکجانبهگرای احتمالی آمريکا در پيشبرد منافع خاص ايالات متحده و بیتوجهی به منافع اقتصادی و سياســی بازيگران بــزرگ جهانــی میتوانــد همراهی جهانــی بهويژه اروپايیهــا را با سياســتهای آمريکا تحتالشــعاع قرار دهد. فضای تعــارض کنونی بينالمللگرايان در مقابل ناسيوناليســم آمريکايی فرصت مناسبی برای بهرهگيری کشــورهايی اســت که مــورد خصومت و دشمنی ايالات متحده قرار دارند. اين مقاله به بررسی زمينههــا و ابعــاد مختلف فرصت بــرای جمهوری اسلامی ايران و تحليل چرايی و اثرات تصميم شرکت توتال برای ســرمايهگذاری در بخش انــرژی ايران با وجود تهديدهای ‪Snap Back‬ تحريمها میپردازد.

چرا اروپای متحد ترامپ را تهديد ميداند؟

اســتقبال ترامــپ از برگزيت )جدايــی بريتانيا از اتحاديه اروپا(، خرســندی از تقويت جايگاه سياسی طرفداران ملیگرای لوپن در انتخابات فرانسه، تسری تصميمات و قوانين داخلی به کشــورهای ديگر نظير تحريمهــای جديد مصوبه ســنا عليه روســيه که بر روابط اقتصادی اين کشــور با اتحاديه اروپا اثر منفی مســتقيمی دارد، خروج از توافق آبوهوايی پاريس

) با اســتناد به منافــع اقتصادی يکجانبه ايالات متحده، پيگيری سياستهای حمايتگرايانه و گمرکی در حمايت از شرکتهای آمريکايی که اهداف بنياديــن تجارت آزاد براســاس رقابــت را بين اروپا و آمريــکا با اختلال روبهرو میکند، تلاشهای بازنگری در نفتــا و تعاملات اقتصــادی با کانــادا و مکزيک، سياستهای ضد مهاجرتی داخلی، اختلافات تجاری ترامپ با چين، پيگيری ابزار تحريم در راستای منافع آمريکايیهــا و به ضــرر منافع ديگر کشــورها نظير تحريمهای انرژی عليه روســيه برای بالابردن ريسک سياســی و افزايــش هزينههــای واردات گاز اروپا از روسيه و جايابی برای عرضه الاِنجی آمريکايی، اروپا و ديگر قدرتهای بزرگ را به اين نتيجه رســانده که ترامپ برخلاف اوباما «سياست هژمونيکگرايی خود را در قالب تعارض منافع و نه همگرايی منافع ايالات متحده با ديگر کشــورهای جهان قرار داده اســت». اين سياست آنچنان عريان به دنبال منافع اقتصادی خــاص ايالات متحده بــوده که بســياری از نُرمها و هنجارهــای نگرشــی خود را نيز نقض کرده اســت؛ مثلا باوجود قرارگيری عربستان سعودی در فهرست ناقضان حقوق بشــر گزارش ســالانه وزارت خارجه آمريکا، فقط برای دوشــيدن اقتصادی )ســخن آقای ترامــپ(، حاضر به انعقاد قــرارداد فروش چند صد ميليارددلاری تسليحات مدرن به عربستان میشود.

ايــن پديــده نوظهــور ناسيوناليســم اقتصــادی حمايتگرا و يکجانبهنگر، تهديدی عليه رويکردهای اروپايی اســت که از اوايل دهه 1990 به دنبال تقويت همگرايــی و «اروپايیشــدن» بوده و ســعی دارد که نُرمها و قواعد همکاری جهانی برای مبارزه جمعی با تهديدات مشترک و روندهای فزاينده همگرايی سياسی و اقتصادی جهانی را تقويت کند.

تعهــد اروپايیها بــه برجام: واکنــش متقابل رژيمهای سياسی بينالمللی به شورش ترامپ

همانطــور که کوهين، متفکر نوليبراليســم، بيان کــرد، رژيمهای بينالمللی به واســطه هژمون ايجاد میشوند؛ اما با قویشدن آنها، رفتارهای خود هژمون را نيز متأثر میکنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.