رويکرد دولت دوازدهم جوانگرايی يا جوانمردگرايی

Shargh - - صفحه اول - مصطفی سالاری . استاندار بوشهر

ملــت ايــران ۲9 ارديبهشــت 1۳9۶ بار ديگــر بر مبنای گفتمان عقلانيت و تدبير، صلح و تعامل، قانونگرايــی و قانونمــداری، درستکاری و راستگويی، برابری و نفــی تبعيض، مردمســالاری و آزادی برای تعيين سرنوشت، با دکتر روحانی همپيمان شدند.

در اين تجديــد پيمان، رأی قاطع و دگرباره مردم، پيشنياز و گام نخستين بود. ولی تحقق مفاد پيمان، نيازمند اســتمرار حضور و حمايت مردم از يک سو و اعمال رأی و نظر مردم، از ســوی ديگر است. در اين رابطــه طرفينی و تعاملی، اولين انتظار همپيمانان و حاميان دکتر روحانی، گردآوردن يارانی است کارآمد، هماهنــگ، همفکــر، پويا، چابــک و مقتــدر. بر اين مبنــا، ياران دکتر روحانی بايد از جنس خود ايشــان، يعنی امين، شــجاع، جســور، قاطع، فداکار، سرزنده، مردمــی، متخصص و کاردان باشــند. اما نکته مهم اينکه؛ چنين يارانی با معيــار «جوانگرايی» برگزيده میشوند يا با لحاظ «جوانمردگرايی»؟ اهداف مورد انتظار، ماحصل جوانی است يا جوانمردی؟ میتوان گفــت، لزوما نه هر جوانی، جوانمرد اســت و نه هر جوانمردی، جوان. در معيار جوانی، شــرايط ســنی، فارغ از ســاير معيارها و خصوصيات مطرح اســت، ولی جوانمردی در ادبيات پارسی، قرين واژه پهلوانی و در روايات دينی ما، متصف به خصوصيات برجسته اخلاقی و انسانی است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.