اعزام زائران به حج، تصميم نظام است، نهفقط دولت

Shargh - - صفحه اول -

گروه سياســت:

ســخنگوي دولــت روز گذشــته و در نشســت مطبوعاتي خود در پاســخ به خبرنگاري که پرســيد با توجه بــه اينکه رابطه سياســي بين ايران و عربســتان قطع شده اســت، چه تضميني براي تأمين امنيت زائران در حج وجود دارد...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.