ايران حامي ثبات و اتحاد عراق است

Shargh - - صفحه اول -

پايگاه اطلاعرساني رياســتجمهوري:

حسن روحاني عصــر ديروز در ديدار ســيدعمار حکيم، رئيس تحالف ملــي عراق، با تبريک پيروزيهــاي اخير دولت، ارتش و نيروهــاي مردمــي عــراق در مبارزه با تروريســم و آزادسازي موصل تأکيد کرد که بايد...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.